ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          ที่ปรึกษา รมว.พลังงาน ลงพื้นที่ติดตามโครงการ New Jobber 🏭🏭🧑🏻👩🏻👧🏻👨🏻👩🏻‍🦱

          วันที่ 21 มีนาคม 2564 ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ และคณะ ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดทำแผนที่ทางสังคมอำเภอแม่เมาะ ภายใต้โครงการพลังงานร่วมใจสร้างงาน พัฒนาชุมชน (New Jobber) ที่ได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบันทึกข้อมูล (Digitalized Social Mapping) พร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเชิงสังคมของประชากรอำเภอแม่เมาะ ทั้ง 44 หมู่บ้าน ในเดือนที่ผ่านมาของกลุ่ม New Jobber

          ทั้งนี้ ที่ประชุมได้แบ่งประชุมกลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติการ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้แสดงความคิดเห็น และถกประเด็นปัญหาอุปสรรคอย่างใกล้ชิด พร้อมหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้น ณ อาคารประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ

#EGATMaemoh

1

2

3

4

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย