ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          กฟผ. ผลักดันทักษะผู้ประกอบการท้องถิ่น ประกาศผล 7 ผู้ประกอบการแม่เมาะ ผ่านเข้าระบบพัฒนาแผนธุรกิจ ในโครงการวิจัยเพิ่มทักษะการประกอบธุรกิจ 👩🏻‍🌾🧑🏼‍🌾

          เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องหลวง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ โดยแผนกส่งเสริมอาชีพและพัฒนาชุมชน กองชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) จัดกิจกรรมคัดเลือกผู้ประกอบการธุรกิจที่มีแผนธุรกิจโดดเด่นใน อ.แม่เมาะ จาก 23 ราย ให้เหลือ 7 ราย ในโครงการเพิ่มทักษะด้านการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ อ.แม่เมาะ โดยใช้แนวคิดนวัตกรรมแบบเปิด ซึ่งคัดเลือกโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกอบธุรกิจ ใน จ.ลำปาง อาทิ นายพีระรักษ์ พิชญกุล รองประธานหอการค้า จ.ลำปาง เป็นประธานคณะกรรมการ, นายบุญศักดิ์ ชัยสุทธิวงศ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรม จ.ลำปาง, ผู้แทนจาก กฟผ.แม่เมาะ และ พาณิชย์ จ.ลำปาง จากเกณฑ์การพิจารณา 3 ด้าน คือ ด้านศักยภาพผู้ประกอบการ ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ และด้านแผนการดำเนินธุรกิจ

          โดยกิจกรรมที่ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมต่อไปคือ เข้ารับคำปรึกษาเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญด้านการทำธุรกิจ อาทิ การจัดทำบัญชี การเงิน การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาโมเดลธุรกิจจากผู้มีประสบการณ์ด้านการทำธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการที่ผ่านการรับคัดเลือกทั้ง 7 ราย ได้แก่
- วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดเยื่อไผ่และแปรรูปบ้านกอรวก
- วิสาหกิจชุมชนไพรพฤกษาสมุนไพร
- วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดในเรือนโรงบ้านเวียงหงส์
- วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพสมุนไพรลำเพยบ้านเวียงสวรรค์
- วิสาหกิจชุมชนผลิตฮิวมัสปรับปรุงดินบ้านเมาะหลวง ม.8 ต.แม่เมาะ
- ร้านกาแฟดอยแม่ส้าน
- บริษัทอารมณ์ดินจำกัด

1

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย