ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          📍📍📍 กฟผ.แม่เมาะ เดินหน้าต่อเนื่อง “โครงการสนับสนุนจัดตั้งป่าชุมชนในท้องที่ อ.แม่เมาะ”กว่า 9 ปี ชุมชนได้รับอนุมัติจัดตั้งป่าชุมชนกว่า 16 แห่ง รวมพื้นที่ป่ากว่า 3.2 หมื่นไร่ 📍📍📍

          การส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตนเอง โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่เหมืองแม่เมาะดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากภารกิจหลักในการการขุดขนดินและถ่านหินลิกไนต์ส่งให้กับโรงไฟฟ้าแม่เมาะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและการฟื้นฟูสภาพพื้นที่หลังการทำเหมือง โดย “โครงการสนับสนุนจัดตั้งป่าชุมชนในท้องที่ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง” เป็นอีกหนึ่งโครงการที่สนับสนุนชุมชนให้ได้จัดตั้งป่าชุมชนกับกรมป่าไม้ตั้งแต่ปี 2555 ซึ่งจนถึงปัจจุบันมีกว่า 16 ชุมชนที่ดำเนินการจัดตั้งป่าชุมชน คิดเป็นพื้นที่รวมกว่า 31,885 ไร่

          นายธงชัย เสริมวาสนา หัวหน้าแผนกวิชาการฟื้นฟูสภาพเหมือง (หวฟม-ช.) กองฟื้นฟูสภาพเหมือง (กฟม-ช.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาป่าไม้บริเวณพื้นที่โดยรอบ กฟผ.แม่เมาะ ทั้ง 5 ตำบล ใน อ.แม่เมาะ ถูกทำลายจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม มีการตัดไม้ทำลายป่า เข้าเก็บหาของป่าโดยไม่มีขีดจำกัด ส่งผลให้สภาพป่าเสื่อมโทรม และที่สำคัญเกิดไฟป่าจากการเผาในฤดูแล้งเป็นประจำ ซึ่งชุมชนขาดองค์ความรู้ด้านการใช้ประโยชน์จากป่า , ขาดการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ , ขาดการจัดการป่าไม้โดยการมีส่วนร่วม และยังขาดการรวมตัวกันให้ชุมชนได้เกิดการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ของตนเอง ดังนั้นการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน หน่วยงานรัฐ และ กฟผ.แม่เมาะ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ในท้องถิ่นเป็นจึงสิ่งสำคัญ

          ทั้งนี้ กฟผ.แม่เมาะ ได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดทำ “โครงการสนับสนุนจัดตั้งป่าชุมชนในท้องที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง” ขึ้นเมื่อปี 2555 นับจนถึงปัจจุบันเหมืองแม่เมาะได้สนับสนุนการจัดตั้งป่าชุมชนไปแล้ว 20 แห่ง รายละเอียด ดังนี้ 1. ป่าชุมชนที่ดำเนินการจัดตั้งแล้วเสร็จ 16 แห่ง พื้นที่ป่ารวม 31,885 ไร่ , 2. ป่าชุมชนที่อยู่ระหว่างดำเนินการต่ออายุ จำนวน 1 แห่ง และ 3. ป่าชุมชนที่กำลังดำเนินการจัดตั้งใหม่ จำนวน 3 แห่ง

          “พวกเราชาวเหมืองแม่เมาะหวังว่าป่าชุมชนในอำเภอแม่เมาะ จะเป็นป่าชุมชนที่มีประสิทธิภาพมีความเข้มแข็ง มีจุดเด่นที่มีความจำเพาะ เป็นป่าชุมชนที่มีรางวัลรับรองในการจัดการและสร้างศักยภาพของป่า ที่สำคัญชุมชนสามารถใช้ประโยชน์และอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน” นายธงชัย กล่าว

          ขณะที่ ว่าที่ ร.ต.ฤทธิวัฒน์ พลแหลม ช่างระดับ 7 แผนกวิชาการฟื้นฟูสภาพเหมือง (หวฟม-ช.) กองฟื้นฟูสภาพเหมือง (กฟม-ช.) กล่าวว่า กฟผ.แม่เมาะ ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมโยงประสานงานระหว่างชุมชนและกรมป่าไม้ในการขออนุมัติจัดตั้งป่าชุมชน ตั้งแต่การประสานงานให้ผู้นำชุมชนประชาคมหมู่บ้าน , จัดทำแบบฟอร์มเสนอกรมป่าไม้ , จัดทำแผนดำเนินการป่าชุมชน รวมถึง จัดทำแผนการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาติดตามความคืบหน้าของโครงการ

          นอกจากเป็นผู้เชื่อมโยงประสานงาน ยังเข้าพื้นที่ป่าชุมชนต่อเนื่องเป็นประจำตลอดทั้งปี ขณะเดียวกัน ยังสนับสนุนกิจกรรมการจัดการป่าชุมชนซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ 1. ด้านการป้องกันและฟื้นฟูป่า เช่น กิจกรรมปลูกป่า การลาดตระเวนป่า การป้องกันไฟป่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูแล้งที่มีการเผาป่าและเศษวัสดุจากการเกษตร จะร่วมกันจัดทำแนวป้องกันไฟป่า เพื่อป้องกันการลามของไฟป่าเข้ามาในพื้นที่ 2. ด้านการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยื่น เช่น การสำรวจข้อมูลและศึกษาปริมาณการใช้ประโยชน์จากป่า , 3. ด้านการเสริมศักยภาพคณะกรรมการป่าชุมชน เช่น การจัดอบรม การจัดเวทีประชุมเครือข่ายป่าชุมชน การศึกษาดูงาน และ 4. ด้านการประชาสัมพันธ์ เช่น การทำป้ายแนวเขตป่าชุมชน การจัดทำสื่อเผยแพร่กิจกรรมป่าชุมชน รวมไปถึงการผลักดันให้ป่าชุมชนในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ เกิดความเข้มแข็ง มีศักยภาพ เกิดความยั่งยืนในการจัดการป่าไม้

          ด้าน นางจันทร์ศรี วงค์อ้าย ผู้ใหญ่บ้านบ้านสบเติ๋น หมู่ 2 ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง กล่าวว่า ชุมชนบ้านสบเติ๋น ได้รับอนุมัติจัดตั้งป่าชุมชนล่าสุด ปี 2560 มีพื้นที่ราว 2,240 ไร่ ชาวบ้านมีความหวงแหนป่า ช่วยกันสอดส่องดูแลป่า ซึ่งทำให้ป่ามีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ซึ่งก่อนหน้านี้ที่มีการตัดไม้ทำลายป่า มีการนำทรัพยากรในป่าชุมชนไปขายเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง และเผาป่า

          “เราอยากให้ต้นไม้เป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ มีผักไม้ ของป่า ที่สามารถนำมาบริโภคได้ มีต้นไม้ใหญ่ให้ลูกหลานได้ดูได้ใช้ประโยชน์ในอนาคตข้างหน้า ป่าชุมชนจะเป็นป่าที่ทำประโยชน์กับชุมชนในอนาคต เวลาเดือดร้อนหรือมีอะไรป่าชุมชนสามารถช่วยเหลือชาวบ้านได้ อยากให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์กับป่าชุมชนนี้ ไม่ต้องตัดไม้ทำลายป่า” นางจันทร์ศรี กล่าว

          นางจันทร์ศรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของ กฟผ.แม่เมาะ ที่ผ่านมา ได้ทำกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ร่วมกับชุมชนมาโดยตลอด ทั้งการปลูกป่า ทำฝายชะลอน้ำ ทำแนวป้องกันไฟป่า บวชป่า ทำแหล่งประปาภูเขา และผลักดันให้เกิดการจัดตั้งป่าชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

          ไม่เพียงแค่โครงการสนับสนุนจัดตั้งป่าชุมชนในท้องที่ อ.แม่เมาะ เท่านั้น กฟผ. ยังคงเดินหน้าศึกษาวิจัยเกี่ยวกับศักยภาพป่าและสังคมพืชป่าชุมชนโดยรอบพื้นที่ กฟผ.เหมืองแม่เมาะ โดยดำเนินการร่วมกับสมาคมเรียนรู้ป่าชุมชนจังหวัดลำปาง และวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มุ่งหวังให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการป่าชุมชนและเครือข่ายป่าชุมชนได้พัฒนาศักยภาพให้มีความชำนาญและเข้าใจเรื่องป่าชุมชนอย่างแท้จริง และยังเพื่อชาวบ้านสามารถอยู่ร่วมกับป่า อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากป่าไม้ได้อย่างยั่งยืน

1

2

3

4

5

6

7

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย