ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          เหมืองแม่เมาะ ร่วมใจปลูกต้นไม้ 19 ชนิดกว่า 200 ต้น “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564”

          วันนี้ 9 มิถุนายน 2564 ณ ที่ทิ้งดินด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (NE.Dump) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เหมืองแม่เมาะ นายธานี โพธิ์เอี้ยง ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564” โดยมีผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.เหมืองแม่เมาะ เข้าร่วมกิจกรรม

          นายธานี กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ จังหวัดลำปางจึงได้เชิญชวนให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดลำปาง ร่วมจัดกิจกรรมฯ ซึ่งที่ผ่านมา กฟผ.เหมืองแม่เมาะ ได้ดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติมาอย่างต่อเนื่อง
สำหรับกิจกรรมในวันนี้จัดขึ้น บนพื้นที่ส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาพื้นที่ตามศาสตร์พระราชา จำนวน 200 ไร่ ที่ใช้แนวคิดตามศาสตร์พระราชาในการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ โดยต้นไม้ที่ปลูกในวันนี้มีจำนวน 200 ต้น ชนิดพันธุ์ไม้ที่ปลูก 19 ชนิด เช่น ขนุน ขี้เหล็กบ้าน แคบ้าน ตะขบ ฝรั่งพื้นเมือง พฤกษ์ และมะกอกป่า เป็นต้น

          ทั้งนี้ วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน ทั้งยังช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ และลดมลภาวะจากฝุ่นและหมอกควัน ซึ่งนอกจากกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังได้ร่วมกันจัด โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น”

          โดยสามารถลงทะเบียนเพื่อยืนยันการมีส่วนร่วมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ ทางเว็บไซต์ https://plant.forest.go.th/ และสามารถดาวน์โหลดประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการไว้เป็นที่ระลึก ได้อีกด้วย ซึ่งข้อมูลจนถึงวันนี้ (9 มิถุนายน 2564) ทั้งประเทศมีการปลูกต้นไม้แล้วรวมจำนวนกว่า 45,652,645 ต้น ในส่วนของจังหวัดลำปางมีผู้ลงทะเบียนร่วมปลูกต้นไม้แล้วจำนวนกว่า 2,546,440 ต้น

1

2

3

4

5

6

7

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย