Print

          กฟผ. ร่วมกับภาคีเครือข่าย ติดตั้งเซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศทั่วประเทศ ส่วนของจังหวัดลำปางติดตั้งเพิ่มเติม 6 จุด เพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ติดตามและพัฒนาระบบ 🌱🌈🌤

          ปัญหามลพิษทางอากาศ อย่างฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM10 และ PM2.5 กลายเป็นวาระระดับชาติ ที่หลายองค์กรให้ความสำคัญและตื่นตัวกับการร่วมกันแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กฟผ. ได้ช่วยดูแลคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมให้มีการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพผ่านโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 และโครงการห้องเรียนสีเขียว การดูแลสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการปลูกป่า และมีการต่อยอดการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นภายใต้แนวคิด EGAT Air TIME เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณภาพอากาศที่ดี

          การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จึงร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรมควบคุมมลพิษ และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA พัฒนาแอปพลิเคชันข้อมูลสถานการณ์และคาดการณ์คุณภาพอากาศเพื่อให้บริการแก่ประชาชน โดยการติดตั้งเซนเซอร์ที่ชื่อว่า SENSOR FOR ALL ติดตามคุณภาพอากาศในพื้นที่ กฟผ. พื้นที่ชุมชนรอบ กฟผ. หน่วยงานพันธมิตรของ กฟผ. และห้องเรียนสีเขียว ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศรวม 200 จุด

          สำหรับในพื้นที่ จ.ลำปาง SENSOR FOR ALL ถูกติดตั้งแล้วตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน 2564 กระจายตามอำเภอต่างๆ 6 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลแม่พริก โรงพยาบาลเถิน โรงพยาบาลแม่ทะ โรงพยาบาลแจ้ห่ม โรงพยาบาลวังเหนือ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ ถือเป็นการติดตั้งจุดวัดค่าคุณภาพอากาศเพิ่มเติม จากเดิมที่ พื้นที่ อ.แม่เมาะ มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของ กฟผ.แม่เมาะ 16 สถานี และสถานีของกรมควบคุมมลพิษอีก 3 สถานี ซึ่งการติดตั้งเซนเซอร์จำนวนมากกระจายในพื้นที่ต่างๆนั้น จะทำให้การติดตามค่าคุณภาพอากาศมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพราะจะทำให้ได้ค่าเฉลี่ยคุณภาพอากาศในพื้นที่หนึ่ง ๆ ที่แสดงผลได้ใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริงมากที่สุด โดยข้อมูลคุณภาพอากาศจาก SENSOR FOR ALL จะแสดงผลผ่านทางแอปพลิเคชัน SENSOR FOR ALL ทั้งค่าฝุ่น PM2.5 PM10 ทิศทางและความเร็วลม ความชื้น และอุณหภูมิ ทั้งยังสามารถแสดงผลเปรียบเทียบในแต่ละพื้นที่ ปัจจุบันค่าคุณภาพอากาศที่แสดงผลบน SENSOR FOR ALL เป็นข้อมูลที่ได้จากสามหน่วยงานด้วยกัน คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรมควบคุมมลพิษ และ กฟผ.

          สำหรับการพัฒนาระบบในระยะต่อไป แอปพลิเคชันจะสามารถทำการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ใช้งาน ซึ่งหากผู้ใช้งานกำลังอยู่ในพื้นที่ที่มีค่าคุณภาพอากาศเกินมาตรฐานก็จะทำการแจ้งเตือนทันทีพร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัว เช่น ต้องสวมใส่หน้ากากกันฝุ่น พื้นที่นี้ไม่เหมาะแก่การทำกิจกรรมกลางแจ้ง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังสามารถแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพอากาศดีได้ โดยจะเริ่มนำร่องในพื้นที่เขื่อนและศูนย์การเรียนรู้ของ กฟผ. และในอนาคตอาจมีความร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่จะขยายขอบเขตสถานที่ท่องเที่ยวให้ครอบคลุมทั่วประเทศมากยิ่งขึ้น

          ทั้งนี้ SENSOR FOR ALL จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยสร้างความตระหนักรู้สถานการณ์คุณภาพอากาศ นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตประจำวัน สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมรณรงค์เชิงป้องกันและลดปัญหามลภาวะทางอากาศอย่างยั่งยืน ตลอดจนช่วยให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนขึ้นในการวางแผนแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ในระดับนโยบายของประเทศ

1

3

6

7

5

4

2