Print

          โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ซ้อมแผนฉุกเฉินการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ความรุนแรงระดับ 3 ประจำปี 2564 ร่วมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อสนองนโยบายภาวะวิกฤตโรงไฟฟ้า และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและระงับอัคคีภัย ตลอดจนเตรียมความพร้อมของผู้ปฏิบัติงานและอุปกรณ์ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพหากเกิดเหตุการณ์จริง 🔥🚒🚒

          วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นความรุนแรงสูงสุดที่หน่วยงานไม่สามารถควบคุมได้ (ระดับ 3) จึงขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานข้างเคียงและหน่วยงานภายนอก ได้แก่ เหมืองแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ สถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่เมาะ และเทศบาลตำบลแม่เมาะ

          โดยสมมุติเหตุการณ์เพลิงไหม้หม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณอาคารควบคุมระบบไฟฟ้าของหอระบายความร้อน สำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนแม่เมาะเครื่องที่ 14 หรือ MM-T14 เมื่อเวลา 10.01 น. หน่วยงานภายในไม่สามารถระงับเพลิงได้ จึงประสานขอกำลังสนับสนุนจากหน่วยงานข้างเคียง และสามารถควบคุมเพลิงไหม้ได้ในเวลา 10.35 น. จึงจัดตั้งศูนย์อำนวยการภาวะฉุกเฉิน ณ ห้องประชุมแม่เมาะ (137) อาคารบริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ มีนายพัฒนพงศ์ ขันทา ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นผู้อำนวยการภาวะฉุกเฉิน

          นอกจากนั้นได้สื่อสารไปยังศูนย์จัดการภาวะวิกฤตสายงานรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า สำนักกลาง กฟผ. จ.นนทบุรี ผ่านระบบ Zoom โดยมี นายบุญเสริม แจ้งอรุณ ผู้อำนวยการฝ่ายประจำสายงานรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ เพื่อรับทราบสถานการณ์และเตรียมข้อมูลสำหรับสื่อสารไปยังประชาชนและสื่อมวลชนในภาพรวม
หลังจากซักซ้อมขั้นตอนและกระบวนการดับเพลิงแล้วเสร็จผู้อำนวยการภาวะฉุกเฉินและคณะได้ร่วมซ้อมการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

          ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้จัดซ้อมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินความรุนแรงระดับ 3 เป็นประจำทุกปี เพื่อซักซ้อมบุคลากรและทีมฉุกเฉินของหน่วยงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะและหน่วยงานใกล้เคียงรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆให้มีความพร้อมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการฝึกซ้อมการแจ้งข้อมูลและรายงานเหตุการณ์ต่อสาธารณชนและสื่อมวลชนได้อย่างถูกต้องและทันท่วงทีหากเกิดเหตุการณ์จริง

1

2

3

4

5

6