Print

          🏭 กฟผ.แม่เมาะ สนับสนุนไม้อัดให้ อบต.บ้านดง ปรับปรุงอาคารเก่าทำเป็นศูนย์พักคอย เข้มมาตรการกักตัวกลุ่มผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงโควิด-19 กลับเข้าพื้นที่ 😷

          🏭 นายธานี โพธิ์เอี้ยง ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ (อผม.) เปิดเผยว่า วันนี้ (23 กรกฎาคม 2564) ได้มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องนำไม้อัดจำนวน 30 แผ่น มอบให้ ว่าที่ร้อยเอก ชัยทัศน์ ศรีนันชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง (อบต.บ้านดง) รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ตามที่ได้มีหนังสือขอรับการสนับสนุนการปรับปรุงอาคารกักตัวกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 ของตำบลบ้านดง

          🏭 “กฟผ.แม่เมาะ ยินดีที่จะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถ เพื่อร่วมในการบรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19)” นายธานี กล่าว

          🏭 ขณะที่ ว่าที่ร้อยเอก ชัยทัศน์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีแนวโน้มเพิ่มจำนวนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ รัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

          🏭 ในส่วนของจังหวัดลำปางเองก็ได้มีคำสั่งเรื่องมาตรการตั้งด่านตรวจหรือจุดสกัด และมาตรการคัดกรองการเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยให้คัดกรองผู้ที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด รวมถึงพื้นที่ควบคุมสูงสุดอีก 53 จังหวัด

          🏭 ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าว นายอำเภอแม่เมาะ จึงได้เรียกประชุมคณะกรรมการ เรื่องการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่เมาะ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ซึ่งได้ให้แนวทางการค้นหาและคัดกรองประชาชนอำเภอแม่เมาะ รวมถึงตำบลบ้านดงที่เดินทางกลับมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยง ซึ่งต้องกักตัวเองที่บ้านหรือที่พักอาศัยอย่างเข้มงวด เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน และต้องแจ้งกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านล่วงหน้าก่อนเดินทางเข้าพื้นที่

          🏭 อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาพบปัญหาที่พักอาศัยไม่มีความเหมาะสมในการกักตัวเอง เช่น สถานที่คับแคบ ครอบครัวอยู่อาศัยร่วมกันหลายคน ที่พักอื่นภายในหมู่บ้านไม่สามารถจัดหาทดแทนได้ เป็นต้น อบต.บ้านดง จึงได้ขอความอนุเคราะห์ใช้อาคารโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (เดิม) หมู่ 7 บ้านสวนป่าแม่เมาะ ใช้เป็นสถานที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงหรือศูนย์พักคอย (Community Isolation และ Home Isolation) แต่เนื่องจากสภาพอาคารดังกล่าวชำรุดต้องได้รับการปรับปรุง เพื่อให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ จึงได้ขอรับการสนับสนุนไม้อัดจาก กฟผ.แม่เมาะ

          🏭 “อาคารดังกล่าวมีความเหมาะสม ห่างไกลชุมชน สามารถแยกกักกันได้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้เพื่อให้การเฝ้าระวังเป็นไปอย่างเข้มงวด และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทาง อบต.บ้านดง จึงขอขอบคุณ กฟผ. ที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีและดำเนินการด้วยความรวดเร็ว ทันเวลา ในส่งมอบไม้อัดจำนวน 30 แผ่นดังกล่าว” ว่าที่ร้อยเอก ชัยทัศน์ กล่าว

1

2

3

4

5

6