Print

          กฟผ.แม่เมาะ มอบถุงน้ำใจและน้ำดื่ม แก่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง 🏭💛

          วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ณ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายอดิศักดิ์ กิจเจริญธนารักษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 นายมาโนช ชูชาติวรรณกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ พร้อมด้วยผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ เป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มอบถุงน้ำใจ กฟผ. ที่บรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น จำนวน 200 ชุด และน้ำดื่ม “น้ำใจ กฟผ.” จำนวน 200 แพ็ค แก่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง สังกัดกรมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และนายณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง เป็นผู้รับมอบ สำหรับนำไปมอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 รวมถึงประชาชนที่มีปัญหาทางสังคม มีฐานะยากจนและไร้ที่พึ่งในพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอของจังหวัดลำปาง ภายใต้กิจกรรมเยี่ยมยามถามไถ่ใส่ใจดูแล กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

#กฟผเคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต

1