ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          ธนาคารน้ำบ้านวังตม สู้วิกฤตภัยแล้งด้วยวิถีของชุมชน 💛💧👨‍👩‍👧‍👦

          ภัยแล้งเป็นปัญหาใหญ่ในหลายพื้นที่ และมีท่าทีว่าจะทวีความรุนแรงขึ้น บ้านวังตม ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เป็นหนึ่งในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ภัยแล้ง ด้วยบริบทของชุมชนที่ไม่มีแหล่งเก็บน้ำขนาดใหญ่ และไม่มีระบบประปาหมู่บ้าน ชาวบ้านในพื้นที่จึงต้องขุดบ่อน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภค เมื่อหน้าแล้งมาเยือนน้ำในลำห้วยก็ได้แห้งขอดลง บ่อน้ำที่ชาวบ้านขุดไว้ก็ไม่มีน้ำใช้ ทำให้ชาวบ้านต้องใช้น้ำอย่างประหยัดขึ้น ถึงขั้นในบางครอบครัวต้องใช้น้ำในถัง 5 ลิตร ให้พอสำหรับการอาบได้ 2 คน โครงการธนาคารน้ำชุมชนจึงเกิดขึ้นเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งของชุมชนบ้านวังตม

          นายณัฐวุฒิ สุยะสืบ ผู้ใหญ่บ้านวังตม และชาวบ้าน ได้นำหลักการประปาภูเขามาปรับใช้ โดยต่อท่อพีอีให้น้ำไหลจากภูเขาต้นน้ำฮ่องแล้ง ซึ่งเป็นตาน้ำในขุนเขาที่ไหลตลอดทั้งปีไม่เคยแห้ง ห่างจากหมู่บ้านไป 7 กิโลเมตร โดยน้ำจะไหลตามท่อมายังแท็งก์เก็บน้ำกลางหมู่บ้าน ที่เป็นแท็งก์น้ำขนาดความจุ 2,000 ลิตร กว่า 10 ถัง รวมแล้วสามารถเก็บน้ำไว้ใช้ได้กว่า 20,000 ลิตร เป็นเสมือนธนาคารน้ำกลางหมู่บ้าน โดยประชาชนในหมู่บ้านสามารถนำภาชนะรองรับน้ำมาบรรจุน้ำเพื่อใช้ในครัวเรือนได้ทั้งยังสามารถใช้ประโยชน์จากน้ำในธนาคารน้ำด้านเกษตรกรรมในช่วงฤดูฝนได้ด้วย อาทิ รดผักในครัวเรือน นำไปให้สัตว์เลี้ยงได้ดื่มกิน รวมถึงนำไปใช้สำหรับการผสมสารเคมีทางการเกษตรในไร่สวน

          โครงการธนาคารน้ำชุมชนบ้านวังตม ได้ดำเนินการแล้วเสร็จและเริ่มใช้งานเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 โดยได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจการในพื้นที่ป่าต้นน้ำบ้านวังตมจากกรมป่าไม้ และได้รับสนับสนุนงบประมาณจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ จำนวน 400,000 บาท สำหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และการจ้างแรงงานภายใต้งบประมาณของโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลจางเหนือ โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาสาธารณูปโภคและพัฒนาคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนในพื้นที่โดยรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขในการใช้ชีวิต พร้อมทั้งมุ่งเน้นให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวคิดแม่เมาะเมืองน่าอยู่
#กฟผเคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต

1

2

4

4

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย