ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          กฟผ.แม่เมาะ จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ บนพื้นที่ 20 ไร่ ต้นไม้กว่า 3,500 ต้น เผยปลูกต้นไม้แล้ว 2 ล้านต้นต่อเนื่องตั้งแต่ปี’25

          🌿 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 บริเวณที่ทิ้งดินด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ นายมาโนช ชูชาติวรรณกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ (ชชม.) เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา เพื่อฟื้นฟูสภาพเหมือง ประจำปี 2564 โดยมี นายอดิศักดิ์ กิจเจริญ ธนารักษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 (ชฟฟ.2) พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ รวมถึง ผู้แทนป่าชุมชน 6 แห่ง ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านเมาะหลวง , ป่าชุมชนบ้านปงชัย , ป่าชุมชนบ้านแม่จาง , ป่าชุมชนบ้านปางป๋วย , ป่าชุมชนบ้านทุ่งเลางาม และป่าชุมชนบ้านสบจาง เข้าร่วมงาน ซึ่งตลอดกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด

          🌿 นายมาโนช เปิดเผยว่า กฟผ.แม่เมาะ ได้ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดลำปาง และอำเภอแม่เมาะ ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพหลังการทำเหมืองต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2525 และจนถึงปัจจุบันได้ปลูกป่าแล้วบนเนื้อที่กว่า 12,023 ไร่ จำนวนต้นไม้กว่า 2,000,000 ต้น โดยพันธุ์ไม้ที่ใช้แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ พันธุ์ไม้ยืนต้น จำนวน 83 ชนิด เช่น สัก , ประดู่ , ขะจาว , มะค่าโมง , เสี้ยว , เพกา , แดง , ไผ่ เป็นต้น และพืชคลุมดินอีกจำนวน 24 ชนิด เช่น หญ้าปากควาย , หญ้ารังนก , ถั่วฮามาต้า เป็นต้น

          🌿 ทั้งนี้ ได้บริหารจัดการในเชิงป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเนื่องไปสู่สิ่งแวดล้อม พร้อมกับการปรับปรุงสภาพพื้นที่ให้มีความมั่นคงปลอดภัย มีศักยภาพพร้อมสำหรับการฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิมอย่างเหมาะสมสำหรับใช้ประโยชน์และคืนสู่ธรรมชาติ แสดงถึงความรับผิดชอบของ กฟผ. ที่มีต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน และสิ่งแวดล้อม

          🌿 โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนโดยรอบมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สดชื่น อีกทั้งยังช่วยสร้างงาน กระจายรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงจากภารกิจงานฟื้นฟูสภาพเหมือง และการปลูกป่าดังกล่าวยังแสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของทุกกลุ่ม ช่วยปลุกจิตสำนึก รักและหวงแหนทรัพยากรอันเป็นสมบัติของชาติ ให้คงอยู่ต่อไปอีกยาวนาน

          🌿 นายธานี โพธิ์เอี้ยง ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ (อผม.) กล่าวว่า โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นราชสดุดีเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง , กระตุ้นให้เกิดการตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่

          🌿 ขณะเดียวกัน เป็นส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกลุ่มผู่มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ ประกอบด้วย เยาวชน , ราษฎร , ผู้นำท้องถิ่น , สถานศึกษา และหน่วยงานราชการ กับ กฟผ.แม่เมาะ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการประกาศเจตนารมณ์ของ กฟผ. ที่ให้ความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อมสู่สังคม ชุมชน และประชาชน

          🌿 โดยปีนี้ กำหนดพื้นที่เป้าหมายจำนวน 20 ไร่ ที่ทิ้งดินด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ จำนวนต้นไม้ 3,500 ต้น ระยะเวลาดำเนินกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เป็นคณะผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ และช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-19 สิงหาคม 2564 เป็นคณะผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดการรวมตัวของประชาชน สอดรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

          🌿 นายธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า กฟผ.แม่เมาะ ได้วางแผนงานฟื้นฟูสภาพเหมืองตามการใช้ประโยชน์สุดท้ายของพื้นที่ภายหลังการสิ้นสุดการทำเหมือง ประกอบด้วย การปลูกป่าทดแทน 93% พื้นที่ 38,700 ไร่ , แหล่งกักเก็บน้ำ 3% พื้นที่ 1,300 ไร่ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 4% พื้นที่ 1,700 ไร่

1

2

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย