Print

          ผลตรวจเชื้อโควิด-19 ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายที่ 3 และ 4 ของ กฟผ.แม่เมาะ เป็นลบทั้งหมด พร้อมเดินหน้าปูพรมตรวจเชิงรุก 300 รายด้วยชุดตรวจ ATK จันทร์ที่ 16 ส.ค. นี้

          วันที่ 14 สิงหาคม 2564 นายอดิศักดิ์ กิจเจริญธนารักษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ในฐานะผู้รักษาบริเวณ กฟผ.แม่เมาะ และประธานศูนย์จัดการภาวะวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) กฟผ.แม่เมาะ เปิดเผยถึงการติดตามอาการและผลการตรวจหาสารพันธุกรรมไวรัสโคโรนา 2019 ในผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 5 ราย และกลุ่มผู้พักอาศัยในบ้านพักผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ ซึ่งเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ จำนวน 9 ราย ที่ได้เข้ารับการตรวจ RT-PCR ในช่วงเช้าของวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงานและลูกจ้างที่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 3 และ 4 ของ กฟผ.แม่เมาะ นั้น ไม่พบสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19 ในผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำทั้ง 14 ราย

          อย่างไรก็ตาม ผู้ปฏิบัติงานที่เป็นกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงยังต้องกักกันตัวเอง โดยปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย เป็นเวลา 14 วัน ตลอดจนเฝ้าสังเกตอาการตัวเอง หากมีอาการผิดปกติ เช่น มีไข้ ไอ หายใจติดขัด ให้แจ้งหน่วยงานทางการแพทย์ของ กฟผ.แม่เมาะ ทันที โดยผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมดจะต้องรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 อีกครั้ง เมื่อดำเนินการกักกันตัวเองครบ 14 วันแล้ว

          ทั้งนี้ กฟผ.แม่เมาะ จะดำเนินการตรวจหาเชื้อเชิงรุกด้วย Antigen Test Kit (ATK)ในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำและกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงกลุ่มสายงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้า ตามมาตรการ Bubble and Seal รวมทั้งหมด 300 คนโดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคมนี้ ณ จุดตรวจคัดกรอง ATK ของกองการแพทย์แม่เมาะ เพื่อป้องกันการระบาดในวงกว้าง และสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ปฏิบัติงานและชุมชนรอบข้าง

1