Print

          ผลตรวจเชื้อโควิด-19 ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายที่ 6 ของ กฟผ.แม่เมาะ เป็นลบทั้งหมด แต่ยังให้กักตัวต่อเนื่องก่อนตรวจรอบ 2

          วันที่ 7 กันยายน 2564 นายอดิศักดิ์ กิจเจริญธนารักษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ในฐานะผู้รักษาบริเวณ กฟผ.แม่เมาะ และประธานศูนย์จัดการภาวะวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) กฟผ.แม่เมาะ เปิดเผยถึงการติดตามอาการและผลการตรวจหาสารพันธุกรรมไวรัสโคโรนา 2019 ในผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายที่ 6 ของ กฟผ.แม่เมาะ จำนวน 12 ราย ประกอบด้วยลูกจ้างและผู้ปฏิบัติงานแผนกเคมี กฟผ.แม่เมาะ 5 คน ครอบครัวของผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ 4 คน เพื่อนและผู้สัมผัสที่สนามแบดมินตัน กฟผ.แม่เมาะ 3 คน โดยเข้ารับการตรวจหาเชื้อในวันที่ 5 กันยายน ที่ผ่านมา ณ โรงพยาบาลลำปาง นั้น "ไม่พบสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19" ในผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมด

          อย่างไรก็ตาม ผู้ที่เป็นกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายที่ 6 ยังต้องกักกันตัวเอง (Home Quarantine) อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 14 วัน ตลอดจนเฝ้าสังเกตอาการตัวเอง หากมีอาการผิดปกติ เช่น มีไข้ ไอ หายใจติดขัด ให้แจ้งหน่วยงานทางการแพทย์ทันที ทั้งนี้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมดจะต้องรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 อีกครั้ง ในวันที่ 12 กันยายนนี้

1