Print

          คณะกรรมาธิการพลังงาน ติดตามความคืบหน้าการจัดการพื้นที่รองรับการอพยพราษฎร 4 หมู่บ้าน คาดจับฉลากจัดสรรพื้นที่ปลายกันยายนนี้ 👩‍👦‍👦🏘

          เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 นายกิตติกร โล่ห์สุนทร ประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่จังหวัดลำปาง ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานพื้นที่รองรับการอพยพราษฎร 4 หมู่บ้าน ในพื้นที่ ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โดยในช่วงเช้าเข้าร่วมประชุมรับฟังความคืบหน้าการดำเนินงานจาก นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

          โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้ชี้แจงถึงรายละเอียดการอพยพราษฎร ที่ กฟผ.แม่เมาะ ได้อพยพราษฎรตามความจำเป็นตั้งแต่ปี 2521-2549 ทั้งหมด 6 ครั้ง รวม 3,195 ครัวเรือน ซึ่งครั้งที่ 1-4 เป็นการอพยพเนื่องจาก กฟผ. ต้องการใช้พื้นที่สำหรับการขยายเหมืองและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ครั้งที่ 5-6 เป็นการอพยพตามความสมัครใจของราษฎร และครั้งที่ 7 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 ได้มีมติเห็นชอบให้อพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านห้วยคิง หมู่ที่ 6 ต.แม่เมาะ, บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 1, บ้านดง หมู่ที่ 2, บ้านสวนป่าแม่เมาะ หมู่ที่ 7 และบ้านหัวฝายหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 8 ต.บ้านดง อำเภอแม่เมาะ จ.ลำปาง รวม 1,458 ครัวเรือน ซึ่งคาดว่าปลายเดือนกันยายนนี้ จะสามารถจับสลากจัดสรรพื้นที่ของราษฎรทั้ง 4 หมู่บ้าน ของ ต.บ้านดงได้ สำหรับงานเตรียมพื้นที่รองรับการอพยพของราษฎร ในพื้นที่อพยพ ต.บ้านดง มีความพร้อมสมบูรณ์ทั้งระบบไฟฟ้า ระบบส่งน้ำ พื้นที่สำหรับวัด โรงเรียน และระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ

          จากนั้นคณะกรรมาธิการพลังงานฯ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่รองรับการอพยพราษฎร 4 หมู่บ้าน ต.บ้านดง เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการก่อสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และเดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงเพื่อพบปะประชาชนที่มารอพบ

          โอกาสนี้ นายศุกร์ ไทยธนสุกานต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ได้ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมาธิการพลังงานฯ โดยขอให้เร่งรัดการอพยพให้เป็นไปตามแผนปี 2565 และขอให้มีการพิจารณาการปรับพื้นดินที่อพยพให้เรียบและมีความพร้อมในการสร้างบ้านได้ทันที ตลอดจนให้เร่งรัดการเพิกถอนป่าสงวนเพื่อออกเอกสารสิทธิ์ จัดตั้งหมู่บ้านเป็นกรณีพิเศษ พร้อมจัดสรรงบประมาณการดูแลสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่อพยพ และติดตามการอุทธรณ์กรณีชาวบ้านบางรายไม่ได้รับสิทธิ์การอพยพ โดยขอให้มองหลักมนุษยธรรมแก่ชาวบ้านกลุ่มดังกล่าวเพื่อพิจารณาให้ได้รับสิทธิ์ในการอพยพ และขอให้มีโรงพยาบาลชุมชนในหมู่บ้านอพยพด้วย ซึ่งประธานคณะกรรมาธิการพลังงานได้รับพิจารณาเรื่องดังกล่าว โดยได้กล่าวกับกลุ่มประชาชนที่มารอพบว่า “เรื่องร้องเรียนในบางประเด็นทางจังหวัดลำปางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการดำเนินการ ส่วนเรื่องการอุทธรณ์กรณีไม่ได้รับสิทธิ์ต้องดูเหตุผลในการอุทธรณ์ของชาวบ้านประกอบการพิจารณาในการเยียวยาและช่วยเหลือ ซึ่งบางเรื่องติดระเบียบราชการและกฎหมายดังนั้นจะต้องมีการพิจารณาร่วมกันเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน เรื่องอพยพที่ผ่านมาอาจล่าช้า แต่ขณะนี้เดินหน้าไปมากแล้ว ”

          จากนั้นช่วงบ่ายคณะกรรมาธิการพลังงานฯ เดินทางมายัง กฟผ.แม่เมาะ เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านพลังงาน และการดำเนินโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (Mae Moh Smart City) ร่วมกับ นายอดิศักดิ์ กิจเจริญธนารักษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 นายมาโนช ชูชาติวรรณกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ และผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ ณ ห้องประชุมมุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

1

2

3

4

3

4

3

4

3