Print

          คุณภาพอากาศโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กับผลการวิจัยและการตรวจวัดค่าที่พิสูจน์ได้ 🏭☘️

          กฟผ.แม่เมาะ เป็นองค์กรชั้นนำระดับประเทศที่เชี่ยวชาญด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าและส่งจ่ายไฟให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทั้งยังตระหนักถึงความสำคัญในการควบคุมการดำเนินงานให้อยู่ในกรอบของกฎหมายและหน่วยงานดูแลเสมอมา ทั้งการควบคุมค่ามลสารอย่าง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ หรือฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่าง PM10 และ PM2.5
อย่างไรก็ตาม กฟผ.แม่เมาะ ยังไม่หยุดยั้งที่จะนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้กับโรงไฟฟ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ตลอดจนร่วมมือสถาบันวิจัยระดับชาติ ในการหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ

📌 อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แคปชั่นใต้ภาพ
#กฟผผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย #EGATforALL

1

2

3

4

3

4

3