ช่องค้นหา

เมนูย่อย

          กฟผ.แม่เมาะ บริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำ อย่างรัดกุม รับมือสัญญาณเตือนภัยแล้ง 💧💧

          แม้ปริมาณฝนในช่วงนี้เพิ่มมากขึ้นจากช่วงก่อนพอสมควร แต่รู้หรือไม่ว่าสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำหลักของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำแม่จาง และอ่างเก็บน้ำแม่ขาม ยังคงอยู่ในระดับน้อยมาก เนื่องจากในปี 2564 นี้ น้ำฝนตามฤดูกาลเข้าสู่พื้นที่รับน้ำเหนืออ่างน้อย กฟผ.แม่เมาะ นำโดย นายพัฒนพงศ์ ขันทา ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จึงได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่กำหนดแผนบริหารจัดการน้ำ เพื่อเตรียมรับมือกับวิกฤตนี้อย่างต่อเนื่อง

          จากการเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิด พบว่าปริมาณน้ำของอ่างฯ ตามข้อมูลวันที่ 16 กันยายน 2564 อ่างเก็บน้ำแม่จางมีปริมาณน้ำที่ใช้ได้ประมาณ 13.685 ล้าน ลบ.ม. หรือ 13.35% ส่วนอ่างเก็บน้ำแม่ขาม มีปริมาณน้ำที่ใช้ได้ประมาณ 2.767 ล้าน ลบ.ม. หรือ 7.72% เท่านั้น คาดการณ์ว่าหากปริมาณน้ำฝนเข้าทั้งสองอ่างฯ ได้ไม่มากเพียงพอ อาจทำให้มีน้ำใช้ได้ถึงแค่ปลายปี 2564 นี้เท่านั้น จากเดิมที่เมื่อเข้าฤดูฝนแล้วจะมีน้ำใช้ได้ถึงช่วงหน้าแล้งของปีต่อไป ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีแผนบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างรัดกุม โดยของ กฟผ.แม่เมาะ มีมาตรการเพื่อลดการใช้น้ำ ได้แก่ การรณรงค์ประหยัดน้ำใช้ภายในองค์กร ลดการใช้น้ำฉีดล้างภายในหน่วยงานและระบบสำรองน้ำดับเพลิง ปรับเปลี่ยนช่วงเวลาหยุดซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า และอาจต้องหยุดเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าบางเครื่องเพื่อรักษาปริมาณน้ำให้เพียงพอต่อการใช้น้ำในชุมชน ส่วนการบริหารจัดการน้ำเพื่อช่วยเหลือชุมชน กฟผ.แม่เมาะ ได้เตรียมแผนการสูบน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยคิงตอนล่าง เพื่อสำรองน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภคของชุมชนรอบอ่างเก็บน้ำห้วยคิงตอนล่าง นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนน้ำใช้ตามความจำเป็นในรูปแบบของรถบรรทุกน้ำ และจุดจ่ายน้ำตามความจำเป็นให้กับชุมชนโดยรอบ กฟผ.แม่เมาะ และยังได้ระบายน้ำลงสู่ลำน้ำจางตลอดสายอีกด้วย

          ลำน้ำจางสายนี้มีความยาว 85 กม. ต้นน้ำเริ่มที่ อ.แม่เมาะ กลางน้ำที่ อ.แม่ทะ และปลายน้ำที่ อ.เกาะคา ทำให้ กฟผ.แม่เมาะ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 3 อำเภอ ได้กำหนดการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำตลอดสายร่วมกันทุกไตรมาส เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหา และกำหนดมาตรการดูแลบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่อง แต่หากสถานการณ์น้ำยังไม่เพียงพอในทั้งสองอ่าง กฟผ.แม่เมาะ ได้เตรียมมาตรการบริหารจัดการทั้งด้านเทคนิค อย่างการเตรียมความพร้อมสำหรับอุปกรณ์สูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำทั้ง 2 แห่ง และได้ทำการซ่อมแซมแนวคลองส่งน้ำที่รั่วตลอดสาย เพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำระหว่างเส้นทางให้มากที่สุด อย่างไรก็ตามยังคงต้องอาศัยความร่วมมือผู้ใช้น้ำทุกคน ให้ใช้น้ำอย่างประหยัด และรู้คุณค่า เพื่อให้มีปริมาณน้ำเพียงพอในการอุปโภค บริโภค และกระบวนการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ.แม่เมาะ ตลอดทั้งปี

1

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย