ช่องค้นหา

          กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับส่วนราชการ อ.แม่เมาะ ผู้นำชุมชน และประชาชน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา น้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 💛

          วันที่ 12 ตุลาคม 2564 ณ อาคารจำป่าแดด ที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง นายทรงศิลป์ มะโน วิทยากรระดับ 10 กองชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานจิตอาสา กฟผ.แม่เมาะ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา วันน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนอำเภอแม่เมาะ ทำความสะอาดพัฒนาพื้นที่และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ ในโอกาสนี้ กฟผ.แม่เมาะ ได้สนับสนุนประมาณ จำนวน 88,000 บาท ให้กับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอแม่เมาะ สำหรับนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยมี นายพนมพร ตุ้ยกาศ นายอำเภอแม่เมาะ เป็นผู้แทนรับมอบ

1

2

3

4

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย