Print

          สร้างโอกาสทางธุรกิจ แก่ 7 ผู้ประกอบการแม่เมาะ กฟผ.แม่เมาะ และ STeP มช. ต่อยอดโครงการวิจัยเพิ่มทักษะผู้ประกอบการฯ เปิดตลาดให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 👫🏘

          วันที่ 16 ตุลาคม 2564 ณ ลานกิจกรรมชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ นำโดย นายพัฒนพงศ์ ขันทา ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นประธานเปิดงาน “EGAT INNOVATIVE PRODUCTS FESTIVAL 2021” พร้อมด้วยผู้บริหารอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ เข้าร่วมงาน การเปิดตลาดสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ 7 ผู้ประกอบการแม่เมาะ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดเยื่อไผ่และแปรรูปบ้านกอรวก วิสาหกิจชุมชนไพรพฤกษาสมุนไพร วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดในเรือนโรงบ้านเวียงหงส์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพสมุนไพรลำเพยบ้านเวียงสวรรค์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มฮิวมัสปรับปรุงบำรุงดินบ้านเมาะหลวง หมู่ 8 ตำบลแม่เมาะ ร้านกาแฟดอยแม่ส้าน และบริษัทอารมณ์ดิน ที่ผ่านเข้ารอบการคัดเลือกในโครงการวิจัยเพิ่มทักษะด้านการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ อ.แม่เมาะ โดยใช้แนวคิดนวัตกรรมแบบเปิด ได้นำผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผลงานวิจัยดังกล่าวออกแสดงและจัดจำหน่ายในตลาดจริง ตั้งแต่วันที่ 16-18 ตุลาคม 2564

          ภายในงาน กฟผ.แม่เมาะ และ STeP ยังได้จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ซึ่งเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการทั้ง 7 กลุ่ม ได้พบปะกับนักลงทุนในภาคอุตสาหกรรม อาทิ อาลีบาบา บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัด (มหาชน) บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) วันนิมมาน ริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต ฯลฯ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการค้า และการลงทุน กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานรองรับการขยายตลาดที่กว้างขึ้นในอนาคต

          ทั้งนี้ โครงการเพิ่มทักษะด้านการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ อ.แม่เมาะ โดยใช้แนวคิดนวัตกรรมแบบเปิด เป็นความร่วมมือระหว่าง กฟผ.แม่เมาะ และอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) ที่เฟ้นหาผู้ประกอบการในพื้นที่ อ.แม่เมาะ เข้าร่วมการอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญด้านแผนธุรกิจ ตลอดจนให้คำปรึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติอย่างเข้มข้น พร้อมคัดเลือกกลุ่มผู้ประกอบการที่มีความแตกต่างและโดดเด่น 7 กลุ่ม เข้ารับการอบรมเชิงลึกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมปฏิบัติจริง ตลอดจนหาโอกาสให้เข้าถึงช่องทางการพัฒนาสินค้า ให้มีศักยภาพเพียงพอที่จะสามารถต่อยอดไปสู่สินค้าเชิงพาณิชย์ในตลาดระดับประเทศได้

1

2

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4