ช่องค้นหา

          คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ เดินหน้าหารือพันธมิตร ร่วมบูรณาการข้อมูลรอบด้าน🏭🌳🌳

          อำเภอแม่เมาะ ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 5 แห่ง ที่ได้รับมอบตราสัญลักษณ์เพื่อรับรองการเป็นพื้นที่พัฒนาเมืองอัจฉริยะของประเทศ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เป็นระยะเวลาทั้งหมด 2 ปี จากคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะ โดยศูนย์พัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรม (DEPA : Digital Economy Promotion Agency)

          ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้จัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (Mae Moh Smart City) ทำหน้าที่ผลักดันแผนการพัฒนาโครงการฯ ทั้ง 3 ด้าน คือ 1. ด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) 2. ด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) และ 3. ด้านพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) โดยมุ่งเป้าให้ชุมชนแม่เมาะเติบโตอย่างยั่งยืน ไปพร้อมๆ กับทิศทางการปรับเปลี่ยนและพัฒนาของ กฟผ. ในอนาคต

          ล่าสุด เมื่อวันที่ 16 และ 17 ตุลาคม 2564 คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (Mae Moh Smart City) นำโดย นายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 ได้ประชุมหารือความร่วมมือระหว่าง กฟผ.แม่เมาะ และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล (International College of Digital Innovation) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและงานวิจัย ทั้งด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ภูมิสารสนเทศ และแพลตฟอร์มสำหรับเมืองยั่งยืน ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของคณะทำงาน ในการลงพื้นที่พบปะหน่วยงานต่างๆ ที่มีประสบการณ์และมีศักยภาพในการดำเนินงานด้าน Smart City อาทิ กระทรวงพลังงาน, ปตท., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, GISDA และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

          เพื่อสร้างพันธมิตรในการขับเคลื่อนโครงการฯ ตลอดจนนำข้อมูลและองค์ความรู้ทั้งด้าน พลังงาน เทคโนโลยี สภาพภูมิอากาศ การจัดการและติดตามมลภาวะ ภูมิประเทศ เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว มาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนงานโครงการฯ รวมถึงหาจุดร่วมของข้อมูลเพื่อนำไปประยุกต์ต่อยอดกิจกรรมในโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ ให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลที่ดีต่อไป

1

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย