Print

          กฟผ. มอบเงินค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงรักษาป่าที่ปลูก และค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทนเพื่อการอนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อมของพื้นที่ ตามเงื่อนไขแนบท้ายหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

          วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ที่ เรือนรับรองเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ นายประจวบ ดอนคำมูล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เป็นผู้แทน กฟผ. มอบเงินค่าปลูกป่าชดเชยและบำรุงรักษาป่าที่ปลูก ตามเงื่อนไขแนบท้ายหนังสืออนุญาตให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เข้าทำประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บขังน้ำขุ่นข้นหรือมูลดินทราย เป็นเงินจำนวน 16,950,544.20 บาท และค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทนเพื่อการอนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อมของพื้นที่ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 ซึ่งเป็นเงื่อนไขแนบท้ายหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นคลองผันน้ำ เป็นเงินจำนวน 3,949,381.20 บาท ให้แก่กรมป่าไม้ โดยมีนายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) เป็นผู้แทนรับมอบ

          ทั้งนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ ที่ดำเนินงานอยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน การดำเนินงานทุกโครงการและทุกกระบวนการ กฟผ. คำนึงถึงสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนชาวไทยมีไฟฟ้าใช้อย่างยั่งยืน

1

2

4

5