Print

          🚦🚕กฟผ.แม่เมาะ เปิดใช้เส้นทางสัญจร “บ้านดง-อ.แม่เมาะ” เริ่ม 3 พ.ย.นี้ หลังปรับปรุงแล้วเสร็จ พร้อมปิดปรับปรุงชั่วคราวถนนเลียบคลองผันน้ำแม่เมาะ-ห้วยทราย เร่งซ่อมแซม🛵🏍🚦

          หลังจากเมื่อช่วงต้นเดือนกันยายน กฟผ.แม่เมาะ ได้ปิดเส้นทางสัญจร บ้านดง-อำเภอแม่เมาะ เพื่อปรับปรุงผิวการจราจรที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกสะสมเป็นจำนวนมากและต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่า 15 วัน

          ล่าสุด นายประจวบ ดอนคำมูล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน เป็นต้นไป เส้นทางสัญจร บ้านดง-อำเภอแม่เมาะ จะกลับมาเปิดใช้อีกครั้งหลังจากปรับปรุงแล้วเสร็จ ซึ่งได้ติดตั้งป้ายบอกทาง พร้อมไฟส่องสว่าง และยกเลิกเส้นทางสัญจรชั่วคราวซึ่งผ่านพื้นที่ทำการ กฟผ.เหมืองแม่เมาะ

          ทั้งนี้ การปรับปรุงเส้นทางดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยและลดความวิตกกังวลของผู้สัญจร โดยจากการประเมินเสถียรภาพและตรวจวัดการเคลื่อนตัวพบว่าผนังบ่อเหมืองยังคงมีเสถียรภาพ และไม่มีผลกระทบกับถนนสัญจร

          นายประจวบ ยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นต้นไป กฟผ.แม่เมาะ จะปรับปรุงถนนเลียบคลองผันน้ำแม่เมาะ-ห้วยทรายตลอดเส้นทาง เพื่อใช้เป็นถนนสำรอง ตั้งแต่แยกห้วยคิงจนถึงสะพานปลาบ้านดง รวมทั้งทำทางเบี่ยงยกระดับและก่อสร้างสะพานข้ามคันคลอง Main Diversion กม.5 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดเส้นทางให้ชุมชนใช้งานราวปลายปี 2565

          ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางและเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จำเป็นต้องปิดการใช้งานถนนเส้นดังกล่าวระหว่างการดำเนินการปรับปรุงจนกว่างานจะแล้วเสร็จ สำหรับผู้ที่จำเป็นต้องใช้เส้นทางแยกห้วยคิงขอให้เปลี่ยนไปใช้เส้นทางเข้า-ออก ที่ด่านห้วยทรายแทน โดยจะมีด่านรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 จุด คือ จุดที่ 1 ด่าน กม.1 และ จุดที่ 2 ด่านห้วยทราย โดย กฟผ. จะแจ้งความก้าวหน้าในการปรับปรุงถนนดังกล่าวเป็นระยะ กฟผ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวก

1

2

3

4

5