Print

          คณะทำงานแม่เมาะเมืองน่าอยู่ นำเสนอแนวทางการบริหารจัดการด้านพลังงาน แก่หน่วยงานราชการ อ.แม่เมาะ ⚡🏭

          วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมทองกวาว โรงพยาบาลแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อ.แม่เมาะ นำโดย นายพัฒนพงศ์ ขันทา ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ในฐานะประธานคณะทำงานกลุ่ม Smart Energy ในคณะทำงานปฏิบัติการโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (Mae Moh Smart City) พร้อมด้วยคณะทำงานฯ เข้าพบปะและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตพลังงานหมุนเวียน และการผลิตพลังงานในพื้นที่ อ.แม่เมาะ เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้สำหรับนำไปปรับใช้ในอาคารของโรงพยาบาลแม่เมาะ โดยมีแพทย์หญิงสุภาพรรณ ชุณหการกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ พร้อมผู้บริหารโรงพยาบาลแม่เมาะ ร่วมรับฟังการนำเสนอพร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น โดยมี ดร.อติพงศ์ นันทพันธุ์ วิศวกรระดับ 10 กองพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเชื้อเพลิงและโรงไฟฟ้าถ่านหิน กฟผ. เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินโครงการฯ

          ทั้งนี้ โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตพลังงานหมุนเวียน และการผลิตพลังงานในพื้นที่ อ.แม่เมาะ เป็นส่วนหนึ่งในแผนงานการพัฒนาพื้นที่แม่เมาะตามโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (Mae Moh Smart City) ด้านพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) โดยได้เริ่มเดินสายพบปะและนำเสนอข้อมูลโครงการแก่หน่วยงานราชการในชุมชน ต.แม่เมาะ เช่น เทศบาล ต.แม่เมาะ โรงพยาบาลแม่เมาะ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ เป็นต้น ทั้งเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมโครงการ เข้าศึกษาเยี่ยมชมอาคารสาธิตการจัดการด้านพลังงานในการใช้พลังงานใกล้เคียงเท่ากับศูนย์ (Near Zero Energy Building) กรณีศึกษาอาคารศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ กฟผ.แม่เมาะ ซึ่งเป็นอาคารนำร่องนำระบบบริหารจัดการด้านการใช้พลังงานและมาตรการอนุรักษ์พลังงานมาใช้ อาทิ การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้พลังงาน การติดตั้งระบบ Smart Meter การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ การติดตั้งระบบและทดสอบ การวิเคราะห์ระบบบริหารจัดการพลังงานที่เหมาะสม และ การวิเคราะห์ความคุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ของโครงการ เป็นต้น โดยมุ่งเป้าให้หน่วยงานต่างๆ ใน อ.แม่เมาะ มีระบบการบริหารจัดการด้านพลังงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถลดการใช้พลังงานในอาคาร ลดค่าใช้จ่ายในภาพรวม ตอบโจทย์การเป็นเมืองอัจฉริยะในอนาคต

1

2

3

4

5