Print

          คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา ลงพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ หารือความเป็นไปได้ในการนำพลังงานทดแทนเข้าใช้ในพื้นที่ พร้อมติดตามความคืบหน้าโครงการอพยพราษฎร 4 หมู่บ้าน ต.บ้านดง 🏭⚡🌳

          คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา นำโดย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน ลงพื้นที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2564 โดยมีนายจารุเกียรติ ปัญญาดี พลังงานจังหวัดลำปาง นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน นายพลศรี สุวิศิษฏ์อาษา รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า นางราณี โฆษิตวานิช รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง พร้อมด้วยผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ให้การต้อนรับ ณ ห้องมุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ

          คณะฯ ได้รับฟังการบรรยายสรุปภารกิจภาพรวมของ กฟผ.แม่เมาะ และทิศทางการดำเนินงานยุคของการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก โดยนายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 พร้อมรับฟังการบรรยายความคืบหน้าโครงการอพยพราษฎร 4 หมู่บ้าน ต.บ้านดง โดยนายบุญเทียร คำภิระปาวงศ์ หัวหน้าโครงการจัดการที่ดินและอพยพเหมืองแม่เมาะ จากนั้น คณะฯ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นในการพัฒนาพื้นที่ และชุมชนแม่เมาะ ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลความเป็นไปได้ในการใช้พลังงานสะอาดทดแทนถ่านหิน เพื่อรองรับกระแสของโลกที่ให้ความสำคัญต่อปัญหาสภาพแวดล้อมมากขึ้น ตลอดจนกำลังการผลิตที่ลดลง และผลกระทบด้านเศรษฐกิจการจ้างงาน โดยมุ่งเป้าให้ชุมชนแม่เมาะสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน ไปพร้อมๆ กับทิศทางการปรับเปลี่ยนและพัฒนาของ กฟผ. ในอนาคต

          จากนั้น คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา ได้โดยสารรถบัสไฟฟ้า ชมบรรยากาศโดยรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และเยี่ยมชมการดำเนินการของศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ.แม่เมาะ ตลอดจนเยี่ยมชมพื้นที่ฟื้นฟูสภาพจากการทำเหมืองแม่เมาะที่สวนเฉลิมพระเกียรติฯ กฟผ.แม่เมาะ และสวนพฤกษชาติ กฟผ.แม่เมาะ โดยในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ได้ลงพื้นที่ชุมชน อ.แม่เมาะ ชมการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน นายสมโภช ปานถม หรือ ลุงอ้วน ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ และลงพื้นที่รองรับการอพยพ ราษฎร 4 หมู่บ้าน ต.บ้านดง เพื่อติดตามความพร้อมของพื้นที่และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ

1

2

3

4

5

6

7