Print

          กฟผ.แม่เมาะ พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ราย เร่งดำเนินการควบคุมโรคตามมาตรการสาธารณสุข ยืนยันไม่ส่งผลกระทบต่อระบบการผลิตกระแสไฟฟ้า 🏭

          วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ในฐานะผู้รักษาบริเวณ กฟผ.แม่เมาะ และประธานศูนย์จัดการภาวะวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) กฟผ.แม่เมาะ เปิดเผยว่า กฟผ.แม่เมาะ พบผู้ปฏิบัติงานแผนกก่อสร้างทั่วไป กองโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน ฝ่ายบริหารและก่อสร้างโรงไฟฟ้า ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงที่โรงไฟฟ้าพลังความร้อนแม่เมาะเครื่องที่ 14 (MM-T14) จำนวน 1 ราย เป็นผู้สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันภายในครอบครัว เข้ารับการตรวจ RT-PCR ครั้งแรก ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ผลไม่พบเชื้อ จากนั้นเข้ารับการตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ผลการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (SARS CoV-2) พบผลเป็นบวก ถือเป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายที่ 9 ของ กฟผ.แม่เมาะ นับตั้งแต่เริ่มการระบาด อย่างไรก็ตามผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ ไม่มีอาการผิดปกติ แพทย์จึงให้กักตัวและรักษาอยู่ที่พักอาศัย ก่อนจะรับการตรวจประเมินอาการอีกครั้งและกลับเข้าทำงานตามปกติ

          เบื้องต้น กฟผ.แม่เมาะ ได้ประสานกับสาธารณสุข อ.แม่เมาะ เพื่อคัดกรองผู้สัมผัสผู้ป่วยและดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคของ จ.ลำปาง โดยมีผู้ที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายที่ 9 ของ กฟผ.แม่เมาะ เสี่ยงสูงจำนวน 3 ราย โดยได้แจ้งให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมด กักตัวอยู่ที่พักอาศัย และเข้ารับการตรวจหาเชื้อโดยเร็วที่สุด นอกจากนั้นได้ดำเนินการฆ่าเชื้ออุปกรณ์เครื่องมือที่มีการใช้งานร่วมกันแล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่มงาน bubble ของตนเองเท่านั้น และพื้นที่ที่ผู้ป่วยปฏิบัติงานอยู่ มิได้เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับงานด้านการผลิตและควบคุมระบบผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันมีมาตรการห้ามบุคคลภายนอกเข้าออกโดยเด็ดขาด จึงไม่มีผลกระทบต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าของ กฟผ.แม่เมาะ แต่อย่างใด

          ทั้งนี้ กฟผ.แม่เมาะ ยังคงมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทั้งนโยบายปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย (Work From Home) ตลอดจนขอความร่วมมือผู้ปฏิบัติงานหลีกเลี่ยงกิจกรรมเสี่ยง ชุมชนแออัด เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อโควิด-19

1