Print

          📝✏️ กฟผ. จับมือทีมที่ปรึกษาศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ ลงพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ เก็บข้อมูลการศึกษารูปแบบการพัฒนาพื้นที่ภายหลังการทำเหมืองแม่เมาะ มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย-พัฒนาแม่เมาะ อย่างยั่งยืน 📝✏️

          ✏️ ตามที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะที่ปรึกษาได้ดำเนินงาน “โครงการศึกษารูปแบบแนวทางการพัฒนาพื้นที่ภายหลังการทำเหมืองแม่เมาะ (Post-mining)” โดยขอบเขตงานสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder participation) ต้องรวบรวมและรับฟังความคิดเห็นของชุมชนผู้อยู่อาศัยในพื้นที่รอบ กฟผ.แม่เมาะ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน เพื่อไปจุดประกายแนวคิดการออกแบบภาพรวม (Concept line) พื้นที่ระหว่างการทำเหมืองและภายหลังการทำเหมืองให้เกิดประโยชน์ที่ยั่งยืนและตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนในจังหวัดลำปางอย่างแท้จริง

          ✏️ ล่าสุด ฝ่ายวิศวกรรมเชื้อเพลิง (อวพ.) สายงานรองผู้ว่าการเชื้อเพลิง (รวช.) ได้ร่วมกับทีมที่ปรึกษาศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงพื้นที่จัดกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่โดยรอบ กฟผ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 1-22 พฤศจิกายน 2564 ทั้งในส่วนของชุมชน พนักงาน หน่วยงานราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาพื้นที่ภายหลังการปิดเหมืองแม่เมาะ

          ✏️ โดยกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมแบบการสนทนากลุ่ม (Focus group) จำนวน 7 กลุ่มในอำเภอแม่เมาะ ได้แก่ กำนันและผู้ใหญ่บ้านแต่ละตำบล , กลุ่มผู้บริหารท้องถิ่นและข้าราชการในพื้นที่ , กลุ่มผู้นำชุมชน , กลุ่มเยาวชนและคนรุ่นใหม่ , กลุ่มวิสาหกิจชุมชน , กลุ่มธุรกิจ และกลุ่มพนักงานหรือแรงงานในเหมืองแม่เมาะ

          ✏️ รวมถึง กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมแบบการจัดฝึกอบรม (Training and empowerment) และกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) จำนวน 6 กลุ่ม ทั้งผู้นำภาครัฐด้านการปกครองของจังหวัดลำปาง , ผู้นำภาครัฐและเอกชนด้านอื่นๆ , ผู้จัดการตำบล , กลุ่มองค์กรไม่แสวงหากำไร , ประชาชน 3 ช่วงวัย 3 ครอบครัว , และกลุ่มผู้บริหาร กฟผ.

          ✏️ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เข้าเยี่ยมชมโมเดลและร่วมรับฟังรายละเอียดวัตถุประสงค์ของงานศึกษา Post-Mining พร้อมกับให้สัมภาษณ์ โดยระบุว่า สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึง คือ คน และกฎหมาย ซึ่งท่านจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ทั้งนี้เมื่อศึกษาเสร็จขอให้สามารถนำไปบรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อการพัฒนาต่อไป

          ✏️ ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมชมโมเดล พร้อมกล่าวว่า ยินดีให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนการดำเนินการเพื่อให้ได้แนวทางการพัฒนาพื้นที่โดยเร็ว และนำเสนอต่อกรรมการบริหารของคณะกรรมการ กฟผ. ตามขั้นตอน พร้อมกับการสร้างการมีส่วนร่วมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเหมาะสมและตามศักยภาพที่มีเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อการพัฒนาพื้นที่ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน สังคมในอำเภอแม่เมาะ และจังหวัดลำปางอย่างแท้จริง

          ✏️ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นางราณี โฆษิตวานิช รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง (รวช.) ได้ร่วมให้สัมภาษณ์เชิงลึก และได้แสดงความคิดเห็นต่อโครงการฯ ถึงโอกาสการพัฒนาของพื้นที่ การสร้างโอกาสด้านการกระจายรายได้ พึ่งพาตนเองได้และการมุ่งไปสู่สังคมปลอดคาร์บอน (Carbon Neutrality) โดยคำนึงถึงเสียงของชุมชนเป็นสำคัญ

1

2

3

3

3

3

3

3

3

3