ช่องค้นหา

          ชาวแม่เมาะร่วมเสนอความเห็นอย่างสร้างสรรค์ บนเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 ครั้งสุดท้าย ที่จัดโดย กกพ. ⚡🏭

          คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) กระทรวงพลังงาน ในฐานะหน่วยงานอนุญาต จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 (Mae Moh Power Plant Unit8-9 Replacement Project : MMRP2) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ครั้งสุดท้าย ในวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2564 โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ตลอดจนมีการจัดเวทีแยกตามพื้นที่ พร้อมเปิดช่องทางการเข้ารับฟังความเห็นเพิ่มเติมผ่านทางแอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meeting เพื่อลดการรวมตัวของประชาชนและให้สอดคล้องกับมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีประชาชนในพื้นที่ 5 ตำบลของ อ.แม่เมาะ ได้แก่ ตำบลแม่เมาะ ตำบลสบป้าด ตำบลนาสัก ตำบลบ้านดง และตำบลจางเหนือ รวมถึงหน่วยงานราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมแสดงและรับฟังความคิดเห็นในห้องประชุมและผ่านระบบออนไลน์ ทั้ง 3 วัน จำนวน 2,844 คน โดยมีผู้แสดงความคิดเห็นด้วยวาจา จำนวน 49 คน

          ศาสตราจารย์วินัย วนานุกูล ประธานกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯ กล่าวว่า “ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ และร่วมกันสร้างบรรยากาศที่ดีในการแสดงความเห็น โดยประเด็นความเห็นหลักๆ แบ่งเป็น 6 ประเด็นได้แก่ 1.) รายละเอียดการดำเนินโครงการฯ 2.) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3.) สุขภาพอนามัยและความปลอดภัย 4.) เศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต 5.) การติดตามตรวจสอบและดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบ และ 6.) การบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ โดยทุกข้อกังวลและข้อเสนอแนะที่ได้รับทั้งหมดจะถูกนำไปบรรจุอยู่ในรายงานเพื่อเสนอต่อ กกพ. และแสดงข้อมูลในเว็บไซต์ของ กกพ. ซึ่งทุกความเห็นจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการและการพัฒนา อ.แม่เมาะ ต่อไป”

          ทั้งนี้ ประชาชนยังสามารถแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมได้จนถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ผ่านทาง
1.) จดหมายและไปรษณียบัตร จ่าหน้าถึง คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 19 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
2.) โทรศัพท์ 08 9685 0601, 0 2763 2828 ต่อ 4084
3.) โทรสาร 0 2763 2830
4.) อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
จากนั้น กกพ. จะนำผลการรับฟังความคิดเห็นฯ และผลการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) เข้าสู่กระบวนการสุดท้ายคือการพิจารณาโดยคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติการก่อสร้างในปี 2565

          โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทนเครื่องที่ 8-9 (MMRP2) เป็นโครงการตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ที่กำหนดให้ปลดโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 8, 9-11 และ 12-13 ในปี 2565 ปี 2568 และปี 2569 ตามลำดับ โดยให้โรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทนเครื่องที่ 8-9 (MMRP2) เดินเครื่องเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการในปี 2569 ด้วยกำลังการผลิตติดตั้ง 660 เมกะวัตต์ จะทำให้ในปี 2569 เป็นต้นไป โรงไฟฟ้าแม่เมาะเหลือกำลังการผลิตติดตั้งเพียง 1,315 เมกะวัตต์ และดำเนินการผลิตไฟฟ้าไปจนกว่าเหมืองแม่เมาะจะหยุดดำเนินการขุดถ่านหินตามแผนแม่บทเหมืองแม่เมาะในปี 2593

1

2

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย