Print

          กฟผ.แม่เมาะ เผยพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด 2 ราย คาดเกี่ยวเนื่องคลัสเตอร์เกี่ยวข้าวบ้านสบเติ๋น เร่งกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง พร้อมดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุข 🏭

          วันที่ 4 ธันวาคม 2564 นายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ในฐานะผู้รักษาบริเวณ กฟผ.แม่เมาะ และประธานศูนย์จัดการภาวะวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) กฟผ.แม่เมาะ เปิดเผยว่า กฟผ.แม่เมาะ พบลูกจ้างนิติบุคคล 2 ราย ปฏิบัติงานที่กองโยธา ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และกองฟื้นฟูสภาพเหมือง ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ เป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ถือเป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายที่ 10 และ 11 ของ กฟผ.แม่เมาะ นับตั้งแต่เริ่มการระบาด โดยจากการซักประวัติพบว่าบุคคลในครอบครัวของผู้ป่วยทั้ง 2 ราย มีความเกี่ยวเนื่องกับคลัสเตอร์เกี่ยวข้าวบ้านสบเติ๋น ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ ทั้งนี้ ผู้ป่วยทั้ง 2 รายได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแม่เมาะ และศูนย์พักคอย ต.สบป้าด แล้ว

          เบื้องต้น กฟผ.แม่เมาะ ได้ประสานกับสาธารณสุข อ.แม่เมาะ เพื่อคัดกรองผู้สัมผัสผู้ป่วยและดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคของ จ.ลำปาง โดยมีผู้ที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายที่ 10 และ 11 ของ กฟผ.แม่เมาะ เสี่ยงสูงจำนวน 32 ราย เบื้องต้นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมดได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี Antigen Test Kit(ATK) พบผลเป็นบวก 1 ราย และทั้งหมดอยู่ระหว่างรอผลการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR โดยได้แจ้งให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมด กักตัวอยู่ที่พักอาศัย และได้ดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อในพื้นที่ที่ผู้ป่วยติดเชื้อเข้าสัมผัสตามมาตรการสาธารณสุขแล้ว

          อย่างไรก็ตาม พื้นที่ที่ผู้ป่วยปฏิบัติงานอยู่ มิได้เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับงานด้านการผลิตและควบคุมระบบผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันมีมาตรการห้ามบุคคลภายนอกเข้าออกโดยเด็ดขาด จึงไม่มีผลกระทบต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าของ กฟผ.แม่เมาะ แต่อย่างใด

          กฟผ.แม่เมาะ ยังคงมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานและลูกจ้างเฝ้าระวังและสังเกตุอาการตัวเองหากมีประวัติเสี่ยงเกี่ยวเนื่องกับคลัสเตอร์เกี่ยวข้าวบ้านสบเติ๋น ตลอดจนขอความร่วมมือผู้ปฏิบัติงานหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีการรวมตัว ชุมชนแออัด เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อโควิด-19

1