ช่องค้นหา

          เหมืองแม่เมาะ จับมือ 4 สถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรวิศวกรรมเหมืองแร่ เดินหน้าต่อเนื่องค่ายวิชาการเหมืองแร่ รุ่นที่ 15

277174871 339899678178839 2668773121054113969 n

          ย้อนไปเมื่อปี 2549 กฟผ.เหมืองแม่เมาะ ร่วมกับคณะอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมค่ายวิชาการเหมืองแร่ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ศึกษาขั้นตอน และกระบวนการทำเหมืองในด้านต่างๆ เปิดประสบการณ์นอกตำราเรียน

          กระทั่งปีต่อมามีสมาชิกจากภาควิชาเหมืองแร่และปิโตรเลียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มเติมอีก 1 สถาบันการศึกษา จนปี 2552 ผู้บริหารเหมืองแม่เมาะและคณะอาจารย์ทั้ง 3 สถาบัน มีความคิดเห็นตรงกัน เห็นควรให้ดำเนินกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม จึงเกิดความร่วมมือด้านวิชาการเหมืองแร่ขึ้น โดยได้ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน ภายใต้ชื่อ บันทึกความเข้าใจ (MOU) เรื่องความร่วมมือทางวิชาการด้านเหมืองแร่

          โดยได้ลงนามฉบับที่ 1 ลงนามเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2552 รอบระยะเวลาความร่วมมือ 5 ปี ต่อมาเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 จึงได้ลงนามบันทึกความเข้าใจฉบับล่าสุด ซึ่งมีสมาชิกใหม่เพิ่มอีก 1 สถาบันการศึกษา คือ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทั้ง 4 สถาบันการศึกษา ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนด้านเหมืองแร่ในประเทศไทย

276225082 339899738178833 8071938649071636312 n

          ทั้งนี้ กิจกรรมค่ายวิชาการเหมืองแร่ ถือเป็นกิจกรรมภายใต้บันทึกความเข้าใจดังกล่าว ในปี 2565 จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 แล้ว ระหว่างวันที่ 21-25 มีนาคม 2565 ซึ่งนิสิต นักศึกษา และคณะอาจารย์จาก 4 สถาบันการศึกษา ได้ร่วมกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด

          ชชม. หวังค่ายวิชาการเหมืองแร่ต่อยอดองค์ความรู้ให้นักศึกษา-เก็บเกี่ยวประสบการณ์

          นายประจวบ ดอนคำมูล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ (ชชม.) เปิดเผยว่า เจตนารมณ์ของบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือทางวิชาการด้านเหมืองแร่ ประกอบด้วย

          1. กฟผ. ให้การสนับสนุนการจัดอบรมในรูปแบบค่ายวิชาการเหมืองแร่เป็นประจำทุกปีให้กับนิสิต นักศึกษา และบุคลากรด้านเหมืองแร่

          2. กฟผ. สนับสนุนเพื่อให้เกิดการพัฒนาทางการศึกษาและวิจัยทางด้านเหมืองแร่

          3. ทุกหน่วยงานร่วมกันเสริมสร้างศักยภาพให้ กฟผ.เหมืองแม่เมาะ เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกอบรมทางด้านเหมืองแร่แก่สถาบันการศึกษาของภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ

          4. ทั้ง 4 สถาบันการศึกษา ส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเหมืองแร่แก่บุคลากรของ กฟผ. เป็นประจำทุกปี

          “จนถึงตอนนี้ เหมืองแม่เมาะ ถือว่าเป็นเหมืองเปิดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระดับลึกสุดปัจจุบัน -39 ระดับน้ำทะเลปานกลาง หรือลึกกว่าขอบบ่อประมาณ 350 เมตร ในอนาคตบ่อเหมืองจะลึกลงเรื่อยๆ การทำงานจะมีความยากและท้าทายมากขึ้น การที่น้องนักศึกษาได้มาเห็นการทำงานจริงในด้านต่างๆ ถือเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ซึ่งจะมีประโยชน์สามารถนำไปต่อยอดองค์ความรู้ได้” นายประจวบ กล่าว

277223318 339899698178837 76433450743950342 n

          ขณะที่ ผศ.ดร.มนูญ มาศนิยม อาจารย์ประจำภาควิชาเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า การทำเหมือง มีองค์ประกอบหลากหลายภาคส่วน มีความร่วมมือกันหลายหน่วยงาน มีองค์ความรู้ที่หลากหลาย การที่นักศึกษาทั้ง 4 สถาบัน มีโอกาสมาเห็นการทำงานจริง พูดคุยกับคนที่ทำงานจริง ได้ลงมือปฏิบัติจริง ถือเป็นสิ่งที่ดี โอกาสแบบนี้หาได้ยาก ต้องขอบคุณ เหมืองแม่เมาะ ที่จัดกิจกรรมที่มีประโยชน์แบบนี้มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่เพียงแต่นักศึกษาเท่านั้นที่ได้รับความรู้ คณะอาจารย์ก็ได้มุมมองการทำงานและองค์ความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นด้วย

          เสียงสะท้อนนักศึกษา-ผู้ปฏิบัติงานบอกเล่าความประทับใจ

          นายวีรวิทย์ ประสพสงค์ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเหมืองเเร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า การร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการเหมืองแร่ในครั้งนี้นอกจากได้องค์ความรู้นอกตำราที่ยิ่งใหญ่ ได้เห็นการทำงานที่ทุกภาคส่วนร่วมไม้ร่วมมือกันจนทำให้การทำงานของเหมืองแม่เมาะ เดินหน้าด้วยความราบรื่นแล้ว ยังได้มิตรภาพดีๆ จากเพื่อนต่างสถาบันการศึกษา และที่สำคัญมิตรภาพจากพี่ๆ ผู้ปฏิบัติงานเหมืองแม่เมาะ เป็นการเปิดโลกทัศน์ เปิดมุมมองการทำงานของตนเองในอนาคตด้วย

          นายกษิดิ์เดช สุขสบาย นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กล่าวว่า การได้ลงพื้นที่บ่อเหมืองแม่เมาะ ได้เห็นหน้างานจริง รู้สึกกว้างใหญ่มาก ไม่เคยเห็นอะไรที่กว้างใหญ่แบบนี้มาก่อน มีความสนใจเกี่ยวกับระบบสายพานลำเลียงมากเป็นพิเศษ เพราะในพื้นที่ภาคใต้จะเคยเห็นเพียงแค่โรงโม่หิน สายพานลำเลียงจะมีระยะทางไม่ไกลมาก แต่ของที่นี่มีความยาวค่อนข้างมาก จึงสนใจว่ามีระบบจัดการอย่างไร ทำอย่างไรถึงทำให้งานออกมาดูดีได้แบบนี้

          นายสิรภพ โตบึงกอก นิสิตภาควิชาเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้การเรียนการสอนส่วนใหญ่เป็นแบบออนไลน์ เห็นทุกอย่างผ่านจอคอมพิวเตอร์ พอได้มาเห็นเหมืองแม่เมาะของจริงแล้ว ทำให้เห็นมุมมองชัดเจนกว่าผ่านการดูหน้าจอมาก มีความเข้าใจเหมืองแร่ลิกไนต์มากขึ้น เพื่อนๆ ในภาควิชาให้ความสนใจกับกิจกรรมค่ายวิชาการครั้งนี้มาก จนต้องมีการคัดเลือกคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

          นายธนกร บุดดี นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวว่า ทราบข่าวค่ายวิชาการเหมืองแร่มาจากรุ่นพี่ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรม โดยบอกว่า เป็นโอกาสที่ดีมาก ได้เป็นกระบวนการทำเหมือง พอได้มาเห็นของจริงตื่นเต้นมาก มีอะไรมากกว่าในห้องเรียนมากมาย เห็นวิธีการทำงานจริง ตอนนี้สนใจเรื่องเครื่องจักรกลมากเป็นพิเศษ เปิดหูเปิดตา มีมากกว่าที่เคยเห็นในตำรา ในตำราสัมผัสจริงไม่ได้ เห็นหลักการทำงานของเครื่องจักรกลหลายๆ อย่างว่าเป็นอย่างไร ทำให้เข้าใจมากขึ้น

          นางสาววิษณีย์ ตูตีจีน วิศวกรระดับ 6 แผนกวางแผนการทำเหมือง (หผม-ช.) กองวางแผนปฏิบัติการ (กวป-ช.) ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ (อบม.) กล่าวว่า เคยเข้าร่วมค่ายวิชาการเหมืองแร่เมื่อปี 2555 ต่อมาเมื่อปี 2559 ได้เข้ามาปฏิบัติงานที่เหมืองแม่เมาะ ตื่นเต้นที่ได้มาทำงานที่นี่ ใฝ่ฝันเหมือนกัน อยู่ที่ลำปาง ได้ทำงานใกล้บ้าน ตอนเข้ามาทำงานรู้สึกดีใจมาก ได้เจอพี่ๆ สมัยเป็นพี่เลี้ยงตอนมาร่วมกิจกรรม จนถึงตอนนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ทำงานกับเหมืองถ่านที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

          “การได้มาเป็นทีมพี่เลี้ยงให้น้องๆ ที่มาร่วมค่ายวิชาการนี้ ก็อยากให้น้องได้เจอประสบการณ์ที่ดี เห็นการทำงานจริง เห็นเครื่องจักรกลของจริง ได้เห็นการทำงานว่าต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ประสานงานกันอย่างไรบ้าง หวังว่าน้องๆ จะได้รับอะไรดีๆ กลับไป” นางสาววิษณีย์ กล่าว

          นอกจากการผลิตถ่านหินลิกไนต์ส่งให้กับโรงไฟฟ้าแม่เมาะผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อความมั่นคงทางพลังงานแล้ว เหมืองแม่เมาะ ยังคงเดินหน้าให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนาและวิจัยด้านเหมืองแร่ รวมถึง ส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเหมืองแร่อีกด้วย

277296991 339899844845489 1102164787089415454 n

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย