Print

          กฟผ. อนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินฯ 4 หมู่บ้าน ต.บ้านดง แล้วรวม 274 ราย พร้อมเร่งดำเนินการส่วนที่เหลือโดยเร็ว

282864678 376195911215882 888755940477605754 n

         กฟผ. ชี้แจง อนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สินราษฎร 4 หมู่บ้าน ต.บ้านดง แล้ว 274 ราย พร้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการเบิกจ่ายส่วนที่เหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรอย่างเร่งด่วน

         วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายประจวบ ดอนคำมูล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ ในฐานะผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เข้าร่วมรับฟังข้อเรียกร้องของราษฎรตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ยื่นข้อเรียกร้องถึงความล่าช้าในการจ่ายค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สินให้กับราษฎร เปิดเผยว่า กฟผ. ไม่ได้นิ่งนอนใจ และมีความเข้าใจในความเดือดร้อนของราษฎร

         ทั้งนี้ได้ร่วมกับคณะอนุกรรมการจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สินของราษฎรฯ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใน จ.ลำปาง เร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สินราษฎร 4 หมู่บ้าน ต.บ้านดง มาโดยตลอด และจะเร่งดำเนินการส่วนที่เหลือโดยเร็ว

283084966 376196021215871 1616948219466906151 n

         สำหรับการจ่ายค่าชดเชยที่ดินและทรัพย์สินของราษฎร ได้แบ่งเป็น 2 งวด งวดแรกจ่าย 70% ของค่าชดเชยทั้งหมดแต่ไม่น้อยกว่าค่าที่ดิน (ถ้ามี) และงวดที่สองจะจ่ายหลังราษฎรรื้อย้ายบ้านพักอาศัยและสิ่งปลูกสร้างแล้วเสร็จ โดยการจ่ายค่าทดแทนให้กับราษฎรผู้อพยพทั้ง 4 หมู่บ้าน ต.บ้านดง มีความก้าวหน้า ดังนี้

         กลุ่มที่ 1 จำนวน 294 ราย ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการอพยพราษฎรฯ ได้มีประกาศอนุมัติ และกฟผ. ได้อนุมัติเบิกจ่ายแล้วจำนวน 274 ราย โดยจ่ายงวดแรกให้ราษฎรไปแล้ว 156 ราย ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ทบทวนและเห็นชอบแนวทางการจ่าย กรณี ผู้อพยพหลายรายมีบ้านบนที่ดินแปลงเดียวกัน แต่ได้รับอนุมัติไม่พร้อมกันในครั้งนี้ ได้ตกลงให้มีหนังสือยินยอมระหว่างเจ้าของที่ดินกับเจ้าของบ้านที่ปลูกร่วม พร้อมกันนี้ ในการจ่ายงวดที่ 2 นั้น คณะทำงานได้ตรวจสอบความถูกต้องการรื้อย้ายบ้านพักอาศัยและสิ่งปลูกสร้างแล้วเสร็จ จะเร่งนำเสนอคณะอนุกรรมการจ่ายเงินฯ คาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้

         กลุ่มที่ 2 จำนวน 198 ราย เป็นที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิ์ คาดว่าจะเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งต่อไปประมาณปลายเดือนพฤษภาคม โดยจะเร่งดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อเบิกจ่ายค่าชดเชยให้ราษฎรต่อไป

         กลุ่มที่ 3 จำนวน 450 ราย ซึ่งเกี่ยวข้องกับที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ คณะกรรมการฯ ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญประเมินพื้นที่ที่ราษฎรเข้าครอบครองทำประโยชน์โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาจ่ายค่าชดเชยที่ดินและทรัพย์สินในที่ดินดังกล่าว

         ในส่วนของการปรับพื้นที่แปลงจัดสรรเพื่อใช้เป็นพื้นที่ปลูกสร้างบ้านนั้น เนื่องจากเป็นงานเพิ่มเติม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างตามระเบียบแล้วเสร็จไปเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคมที่ผ่านมา และพร้อมดำเนินการตามแผนงานในเดือนมิถุนายนต่อไป

282558760 376196061215867 67035963290483771 n

          การอพยพครั้งนี้ เป็นไปตามการร้องขอของราษฎรเมื่อปี 2552-2553 โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 เห็นชอบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรและเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการของ กฟผ. โดยให้ กฟผ.จ่ายค่าชดเชยที่ดิน ต้นไม้ และค่ารื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างให้แก่ราษฎรโดยใช้อัตราราคามาตรฐานของกรมชลประทาน และให้ กฟผ. มีสิทธิในที่ดินของราษฎรที่จ่ายค่าชดเชยแล้ว โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการอพยพ

282281581 376196181215855 7002044687570796135 n