ช่องค้นหา

          กฟผ.แม่เมาะ จับมือโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา นำน้ำกิ่วลมรักษาเสถียรภาพความมั่นคงด้านการผลิตกระแสไฟฟ้า และการอุปโภคบริโภคของชุมชนลุ่มน้ำจาง

283112884 376848871150586 6626644010704047525 n

          เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายพัฒนพงศ์ ขันทา ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ลงนามความร่วมมือในการสนับสนุนน้ำจากเขื่อนกิ่วลม-กิ่วคอหมา เพื่อรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงด้านการผลิตกระแสไฟฟ้า ภายใต้โครงการนำน้ำกิ่วลมไปใช้ประโยชน์สำหรับโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กับนายพีรยุทธ์ เหมาะพิชัย ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ณ ห้องประชุมรักองค์การ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

          กฟผ. ได้ลงนามความร่วมมือกับ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ในหนังสืออนุญาตใช้ที่ดินวางท่อและสูบน้ำจากทางน้ำชลประทาน และอนุญาตให้ กฟผ. สามารถใช้น้ำภายใต้การลงนามตามข้อตกลงมาตั้งแต่ปี 2545 โดยมีระยะสัญญาครั้งละ 5 ปี ซึ่งได้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการเดินเครื่องสูบน้ำตามโครงการนำน้ำกิ่วลมไปใช้ประโยชน์สำหรับโรงไฟฟ้าแม่เมาะขึ้น โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน และกำกับดูแลให้การดำเนินการเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยไม่ให้กระทบต่อการจัดสรรน้ำสำหรับระบบนิเวศและการอุปโภคบริโภคของประชาชน ดังนี้

          1.กรมชลประทานจะอนุญาตให้ กฟผ. สูบน้ำได้เมื่อระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำอยู่ที่ระดับไม่ต่ำกว่า +282.00 เมตร (รทก.) คิดเป็นปริมาณน้ำเก็บกัก 65.00 ล้านลูกบาศก์เมตร

          2.ปริมาณน้ำสูบไปใช้ของ กฟผ. จะถูกพิจารณาและควบคุมโดยกรมชลประทาน (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา) ด้วยเครื่องวัดปริมาณน้ำที่ติดตั้งอยู่ที่ท่อส่งน้ำที่ออกจากเครื่องสูบน้ำ

          3.ในปีที่ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยปกติ ทาง กฟผ. จะสูบน้ำด้วยอัตราการสูบน้ำขั้นต่ำ 1.00 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี แต่ไม่เกิน 30.00 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ช่วงระยะเวลาทำการสูบน้ำได้ระหว่างเดือนพฤษภาคม – ธันวาคม ทั้งนี้จะดำเนินการสูบน้ำได้เมื่อได้รับหนังสือแจ้งจากโครงการส่งน้ำฯ ว่ามีปริมาณน้ำต้นทุนเพียงพอในการสูบไปใช้

          4.หากปีใดฝนแล้ง อ่างเก็บน้ำเขื่อนกิ่วลมมีน้ำต้นทุนไม่เพียงพอก็จะไม่อนุญาตให้ กฟผ. สูบน้ำไปใช้ หรือหากมีความจำเป็นนอกเหนือจากเงื่อนไขนี้ ให้เสนอคณะกรรมการกำกับดูแลการเดินเครื่องสูบน้ำตามโครงการนำน้ำกิ่วลมไปใช้ประโยชน์สำหรับโรงไฟฟ้าแม่เมาะพิจารณา

          ทั้งนี้ กฟผ. ได้ร่วมประชุมกับนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการเดินเครื่องสูบน้ำตามโครงการนำน้ำกิ่วลมไปใช้ประโยชน์สำหรับโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ณ JJ Park อ.เมือง จ.ลำปาง เพื่อพิจารณาขออนุญาตนำน้ำจากเขื่อนกิ่วลมมาใช้สำหรับระบบการผลิตของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เนื่องจากปัจจุบันระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่จางและอ่างแม่ขามซึ่งเป็นแหล่งน้ำหลักสำหรับใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ มีปริมาณน้ำใช้ได้รวมกันประมาณ 20% (ข้อมูลเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565) ซึ่งถือว่าอยู่ในภาวะภัยแล้งระดับ 2 ที่มีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรของชุมชนลุ่มแม่น้ำจาง ตลอดจนการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย