เมนูย่อย

Q มีการควบคุมดูแลด้านการจราจรอย่างไร


A กฟผ. มีความตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้สัญจร จึงมีการควบคุมและกำชับในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยมีการดำเนินงานดังนี้
ระยะก่อสร้าง
          • แจ้งให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบเกี่ยวกับแผนก่อสร้าง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาจราจรหนาแน่นระหว่างการก่อสร้างโครงการ
          • ประสานงานรวมทั้งวางแผนการใช้เส้นทาง ในกรณีการขนส่งอุปกรณ์ขนาดใหญ่กับตำรวจทางหลวง เพื่ออำนวยความสะดวกและจัดให้มีรถนำและปิดท้ายขบวนในการขนส่งอุปกรณ์ขนาดใหญ่เสมอ
อีกทั้งหลีกเลี่ยงการขนส่งอุปกรณ์ของรถบรรทุกขนาดใหญ่ (10 ล้อขึ้นไป) ในช่วงเวลาเร่งด่วน (07.00-08.00 และ 16.00-17.00 น.) พร้อมทั้งกำหนดให้รถบรรทุกที่ทำการขนส่งอุปกรณ์สำหรับก่อสร้างต้องคลุมด้วยผ้าใบหรือวัสดุปิดมิดชิด และใช้ความเร็วตามเส้นทางกำหนด หรือผู้ควบคุมงานกำหนดให้ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและฝุ่นละอองอยู่เสมอ
          • ในชั่วโมงเร่งด่วน กฟผ. ได้ประสานงานกับ สภ.แม่เมาะ จัดให้มีการอำนวยความสะดวกด้านจราจรโดย กฟผ. สนับสนุนเจ้าหน้าที่ รปภ. ร่วมปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.แม่เมาะ ให้บริการอำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณทางร่วม ทางแยกต่างๆ ให้เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
          • ทำการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดอันเนื่องมาจากกิจกรรมการก่อสร้าง
ระยะดำเนินการ
          • ควบคุมการเดินรถขนส่งเถ้าลอย โดยหลีกเลี่ยงการขนส่งในวันทำการ เวลา 6.30-8.30 น. และ 15.30-17.30 น.
          • ทำการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด อันเนื่องมาจากกิจกรรมของโครงการ

Q เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 มีประสิทธิภาพดีอย่างไร

 

A โรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 ใช้เทคโนโลยีที่ได้รับการพิสูจน์แล้วจากทั่วโลก และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการใช้เทคโนโลยีและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ ได้แก่ การใช้เทคโนโลยีการเผาไหม้แบบลดการเกิดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (Low NOX Burner และ Over Fired Air) ติดตั้งระบบกำจัดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (SCR) ติดตั้งเครื่องดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต (ESP) และติดตั้งเครื่องดักจับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (FGD) นอกจากนี้ ยังมีการติดตามปริมาณมลสารในสิ่งแวดล้อมทั้งทางน้ำและทางอากาศอย่างสม่ำเสมอ เพื่อควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งให้ความร่วมมือกับหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมให้เข้ามาตรวจสอบได้

          กฟผ. ไม่เพียงควบคุมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ตามข้อกำหนดมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่หน่วยงานราชการกำหนดไว้ แต่ กฟผ. มุ่งมั่นที่จะทำให้ได้ดีกว่ามาตรฐานที่กำหนด โดยมีค่าควบคุมมลสารที่ปากปล่องโรงไฟฟ้า ดังนี้
          • ฝุ่นละออง (PM) ควบคุมไว้ที่ไม่เกิน 30 มก./ลบ.ม. จากเกณฑ์มาตรฐาน 80 มก./ลบ.ม.
          • ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ควบคุมไว้ที่ไม่เกิน 90 ส่วนในล้านส่วน จากเกณฑ์มาตรฐาน 180 ส่วนในล้านส่วน
          • ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX) ควบคุมไว้ที่ไม่เกิน 90 ส่วนในล้านส่วน จากเกณฑ์มาตรฐาน 200 ส่วนในล้านส่วน

Q มีขอบเขตพื้นที่ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างไร

 

A ขอบเขตพื้นที่ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการ จะพิจารณาให้ครอบคลุมถึงผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมและการดำเนินงานของโครงการ จึงได้กำหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษาฯ ครอบคลุมทั้ง 44 หมู่บ้าน ใน 5 ตำบลของอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ได้แก่ ตำบลแม่เมาะ ตำบลสบป้าด ตำบลนาสัก ตำบลบ้านดง และตำบลจางเหนือ

Q มีการจัดการมลสารจากโรงไฟฟ้าอย่างไร


A โรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 มีการควบคุมมลสารที่ปล่อยออกจากโรงไฟฟ้าทั้งด้านอากาศ น้ำทิ้ง และเถ้าถ่านหิน ดังนี้
          อากาศ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์(SO2) ควบคุมโดยติดตั้งอุปกรณ์กำจัดก๊าซ SO2 (Flue Gas De-Sulfurization หรือ FGD) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน(NOx) ควบคุมโดยใช้เทคโนโลยีการเผาไหม้แบบลดการเกิดก๊าซ NOx (Low NOX Burner และ Over Fired Air) และระบบกำจัดก๊าซ NOx (Selective Catalytic Reduction: SCR) ฝุ่นละออง ควบคุมโดยใช้เครื่องดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Precipitator : ESP)
          น้ำทิ้ง บางส่วนจะถูกหมุนเวียนนำกลับไปใช้ระบายความร้อนขี้เถ้าใต้เตาและระเหยกลายเป็นไอน้ำ บางส่วนจะนำกลับไปใช้รดน้ำต้นไม้ภายในบริเวณโรงไฟฟ้า น้ำส่วนที่เหลือจะถูกระบายลงบ่อตกตะกอน จากนั้นจะนำไปผ่านกระบวนการบำบัดน้ำทิ้งรวมของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก่อนระบายลงสู่ลำน้ำแม่จาง
          เถ้าถ่านหิน มีการนำไปใช้ประโยชน์ใหม่ (Recycle) ในอุตสาหกรรมหรือกิจกรรมอื่นๆ ได้แก่ เถ้าลอย นำมาใช้เป็นสารผสมในคอนกรีตผสมเสร็จสำหรับงานก่อสร้าง และเป็นวัตถุดิบเสริมปูนซีเมนต์ในการผลิตวัสดุก่อสร้าง เช่น กระเบื้องมุงหลังคา เสาเข็ม ท่อ พื้นสำเร็จรูป เป็นต้น นอกจากนี้ยังใช้เป็นส่วนผสมหลักในการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตบดอัด ส่วนเถ้าหนักสามารถจะนำไปใช้ในการผลิตบล๊อกคอนกรีต หรืออาจนำไปใช้ถมที่หรือปรับสภาพพื้นถนนได้

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย