เมนูย่อย

Q สร้างโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 แล้วได้ประโยชน์อย่างไร
A โรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและชุมชนดังนี้
ประโยชน์ต่อประเทศ
          • เพิ่มความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศในระยะยาว
          • ช่วยรักษาระดับค่าไฟฟ้า เนื่องจากใช้ถ่านหินลิกไนต์แม่เมาะเป็นทรัพยากรภายในประเทศ
          • เป็นแหล่งศึกษาดูงานและพัฒนาบุคลากรด้านการทำเหมืองและการผลิตไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ
ประโยชน์ต่อชุมชน
          • เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
การดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 จะต้องปฏิบัติตามระเบียบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าภายใต้ พ.ร.บ. ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 โดยโครงการฯ ใช้ถ่านลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิงและมีปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้ามากกว่าห้าพันล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี หรือมีรายได้มากกว่าห้าสิบล้านบาทต่อปีขึ้นไป จึงจัดอยู่ในกองทุนประเภท ก. มีเงื่อนไขการนำส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า ดังนี้
          - ช่วงระหว่างการก่อสร้าง ในอัตรา 50,000 บาทต่อเมกะวัตต์ติดตั้งต่อปี
          - ช่วงระหว่างการผลิตไฟฟ้า ตามปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้าในแต่ละเดือนในอัตรา 2 สตางค์ต่อหน่วยผลิตไฟฟ้าที่ขายเข้าระบบตลอดอายุโรงไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 จะใช้ระยะเวลาการก่อสร้างประมาณ 48 เดือน และภายหลังจากที่โรงไฟฟ้าเดินเครื่องจ่ายไฟฟ้าแล้วจะต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนจำนวน 2 สตางค์ต่อหน่วยไฟฟ้าที่ขายเข้าระบบตลอดอายุโรงไฟฟ้า โดยสรุปโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 จะต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนฯ ดังนี้
กองทุนระยะก่อสร้าง ในอัตรา 50,000 บาทต่อเมกะวัตต์ติดตั้งต่อปี ซึ่งโรงไฟฟ้าฯมีกำลังการผลิต 660 เมกะวัตต์ คิดเป็นเงินรวมปีละ 33 ล้านบาท โดย กฟผ. จะนำเงินส่งเข้ากองทุนเมื่อได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า (ในช่วงระหว่างก่อสร้างจะนำส่งตามสัดส่วนของเดือนที่ทำการก่อสร้าง)
กองทุนระยะดำเนินการ ตามปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้าในแต่ละเดือนในอัตรา 2 สตางค์ต่อหน่วยผลิตไฟฟ้าที่ขายเข้าระบบตลอดอายุโรงไฟฟ้า คิดเป็นเงินประมาณปีละ 89.35 ล้านบาท

image001

          • เพิ่มโอกาสสร้างงานให้กับคนในท้องถิ่นในช่วงการก่อสร้างและในช่วงการดำเนินโครงการ โดย กฟผ. มีการจ้างแรงงานท้องถิ่นในชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า ซึ่งกำหนดเป็นนโยบายปฏิบัติให้พิจารณาคัดเลือกคนในอำเภอแม่เมาะเข้ามาทำงานเป็นลำดับแรก
          • กฟผ. มีนโยบายในการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในลักษณะต่างๆ เช่น
            - การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
            - การสนับสนุนด้านการศึกษาและทักษะในด้านต่างๆ ของเยาวชน
            - การสนับสนุนกิจกรรมด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของชุมชน

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย