เมนูย่อย

Q ทำไมถึงต้องสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ในขณะที่ประเทศไทยมีก๊าซธรรมชาติ และโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าอยู่แล้ว

 

A การใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าเป็นการสร้างความสมดุลในการใช้เชื้อเพลิง เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้ามากถึงเกือบร้อยละ 70 ซึ่งเป็นปริมาณที่เสี่ยงต่อความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศ ในกรณีที่เกิดการขาดแคลนก๊าซธรรมชาติหรือราคาน้ำมันสูงขึ้น จะเกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศและราคาค่าไฟฟ้าก็จะพุ่งสูงตามไปด้วย

          สำหรับประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม เนื่องจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 เป็นการใช้ถ่านหินในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประกอบกับได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่าโรงไฟฟ้าเดิม ซึ่งมีประสิทธิภาพในการกำจัดมลสารต่างๆ ทำให้มลสารที่ปล่อยออกจากปล่องโรงไฟฟ้ามีปริมาณที่ดีกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนด ทำให้ กฟผ. มั่นใจว่าคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะจะมีคุณภาพดีเทียบเท่าโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง

Q ค่าไฟฟ้าจะถูกลงหรือไม่หลังสร้างโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 แล้ว

 

A ณ ปัจจุบันเชื้อเพลิงที่ใช้ในโรงไฟฟ้าแม่เมาะทั้งหมดเป็นถ่านหินที่เป็นทรัพยากรในประเทศซึ่งมีต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วยของโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินถูกกว่าโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ ค่าไฟฟ้าประกอบด้วย
ค่าไฟฟ้าฐานและค่า
FT ซึ่งหนึ่งในส่วนประกอบของค่า FT ก็คือค่าเชื้อเพลิง ฉะนั้นหากโรงไฟฟ้าใช้เชื้อเพลิงที่มีต้นทุนต่ำก็จะส่งผลให้ค่า FT ลดลงนำไปสู่ค่าไฟฟ้าที่ถูกลง

Q กฟผ. มีแผนการพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน อย่างไรบ้าง

 

A กฟผ.ได้จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนในพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืนมาโดยตลอด โดยมีทั้งแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และแผนงานประจำเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในอำเภอแม่เมาะ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันกำลังดำเนินการจัดทำโครงการที่สำคัญ คือการนำวัตถุพลอยได้จากกระบวนการผลิตไฟฟ้าไปต่อยอดให้กับชุมชนในรูปแบบของการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน เช่น โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การผลิตบล็อกประสานจากวัตถุพลอยได้ เป็นการใช้นวัตกรรมจากงานวิจัยมาขยายผลสู่ความยั่งยืนและสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของชุมชน ทำให้ชุมชนมีรายได้ที่มั่นคงและไม่ต้องย้ายถิ่นฐาน ได้อยู่กับบ้านเกิด ซึ่งเป็นการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชาเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว นอกจากนี้ กฟผ. ยังมีแผนงานในการพัฒนาชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน อาทิ แผนส่งเสริมพัฒนาศูนย์ชีววิถีเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับสังคม แผนส่งเสริมการจัดตั้งโรงงานอัดเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลในพื้นที่ชุมชนอำเภอแม่เมาะ ฯลฯ

Q การขอสนับสนุนงบประมาณพัฒนาสาธารณูปโภคในชุมชน ทำได้หรือไม่

 

A ปัจจุบัน กฟผ. ได้ร่วมกับส่วนราชการอำเภอแม่เมาะ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบูรณาการแผนพัฒนาอำเภอแม่เมาะ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ โดยอาศัยกระบวนการประชาคมระดับหมู่บ้านเพื่อระดมปัญหา และความต้องการพัฒนาในทุกด้านรวมถึงด้านการพัฒนาสาธารณูปโภคด้วยเช่นกัน

Q กฟผ. มีการควบคุมการจ้างแรงงานต่างถิ่นอย่างไร

A กฟผ. กำชับบริษัทรับเหมา/รับจ้าง ให้ดำเนินการควบคุมแรงงานต่างถิ่นไม่ให้ก่อปัญหาเดือดร้อนกับชุมชนและทำผิดกฎหมาย พร้อมทั้งมีการออกกฎระเบียบ วิธีปฏิบัติ และกำหนดบทลงโทษ ตั้งแต่การตักเตือนจนถึงยกเลิกสัญญา เพื่อควบคุมผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชุมชน นอกจากนี้ ยังกำหนดให้บริษัทรับเหมา/รับจ้าง ดำเนินการจัดการที่พักคนงาน จัดหาน้ำใช้และไฟฟ้า ระบบระบายน้ำทิ้งและน้ำฝน และการบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น รวมถึงกำหนดมาตรการในการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติหรือแหล่งรองรับน้ำทิ้งด้วย

Q เงินสนับสนุนสมาคมพัฒนาแม่เมาะ (สพม.) จะดำเนินการอย่างไร

 

A สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) มีข้อเสนอแนะให้พิจารณาทบทวนการบริจาคเงินให้ สพม. เนื่องด้วยเหตุผลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ที่ซ้ำซ้อนกับงบประมาณกองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ ตาม พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 ส่งผลให้ คณะกรรมการ กฟผ. ได้มีมติแจ้งยุติการบริจาคงบประมาณให้กับ สพม. ตามแนวทางของ สตง. ซึ่งปัจจุบัน กฟผ. อยู่ระหว่างการสื่อสารและหาทางออกร่วมกับ สพม. ถึงแม้ว่าสถานการณ์ของ สพม. จะเปลี่ยนแปลงไป แต่ปัจจุบัน สพม. ยังคงยืนหยัดเดินหน้าโครงการและกิจกรรมภายใต้พันธกิจเดิม โดยมี กฟผ. และกองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ เป็นพันธมิตรที่พร้อมจะบูรณาการร่วมกับ สพม. ในการพัฒนาอำเภอแม่เมาะต่อไป ทั้งนี้ตามมติคณะกรรมการ กฟผ. สพม. และ กฟผ. ยังคงสามารถร่วมมือกันในการสนับสนุนและพัฒนาชุมชนได้ ในกรณีที่มีโครงการที่มีประโยชน์และสำคัญต่อชุมชนและไม่ซ้ำซ้อนกับงบประมาณของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สพม. ก็สามารถเสนอขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณ CSR ของ กฟผ. ได้เช่นเดิมเป็นโครงการ ๆ ไป

Q กฟผ. มีนโยบายในการรับคนเข้าทำงานอย่างไร

 

A กฟผ. กำหนดเป็นนโยบายปฏิบัติให้พิจารณาคัดเลือกคนในอำเภอแม่เมาะเข้ามาทำงาน (เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง) เป็นลำดับแรก โดยต้องผ่านเกณฑ์เบื้องต้นของ กฟผ. อย่างไรก็ตามการจ้างแรงงานท้องถิ่นของ กฟผ.แม่เมาะ มีทั้งพนักงาน ลูกจ้างนิติบุคคล ลูกจ้างรายวัน และการจ้างเหมางานของกลุ่มแรงงาน โดยในปัจจุบัน กฟผ.แม่เมาะ มีการจ้างงานท้องถิ่น (คนในอำเภอแม่เมาะ) รวมกว่า 3,000 คนและในช่วงระยะก่อสร้าง กฟผ. ได้กำหนดเงื่อนไขให้ผู้รับเหมารายใหญ่ที่รับงานจาก กฟผ.แม่เมาะ พิจารณารับคนในพื้นที่อำเภอแม่เมาะเข้าทำงานเป็นลำดับแรก

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย