ช่องค้นหา

เพื่อรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงด้านการผลิตกระแสไฟฟ้า

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรอย่างเร่งด่วน

เตรียมความพร้อมของผู้ปฏิบัติงานและอุปกรณ์หากเกิดเหตุการณ์จริง

เตรียมความพร้อมเปิดบ้านต้อนรับนักวิ่ง และนักท่องเที่ยว

สร้างความยั่งยืนให้ชุมชนรอบพื้นที่ กฟผ. แม่เมาะ

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย