แวดลอม1

นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินการและพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน

...
งบประมาณ 1 งบประมาณ 2
   

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ จัดประชุมชี้แจงข้อกำหนด เงื่อนไข และขั้นตอนในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ตามโครงการพัฒนาตำบลแบบมีส่วนร่วมเขตพื้นที่  อ.แม่เมาะ

...