48 ปี กฟผ. มุ่งสู่ Energy 4.0 สร้างสังคมไทยที่ยั่งยืน

09 05 60 6

กฟผ. ครบรอบ 48 ปี ปรับตัวรับเทรนด์โลก ประกาศความมุ่งมั่นพร้อมก้าวสู่ Energy 4.0 ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ พร้อมสืบสานพระราชปณิธานโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ดุจแสงไฟที่ไม่มีวันดับ เพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของคนไทย

Read more: 48 ปี กฟผ. มุ่งสู่ Energy 4.0 สร้างสังคมไทยที่ยั่งยืน

กกพ.ปรับค่าเอฟทีเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 2 ปี 12.52 สตางค์ต่อหน่วย

25 04 60 9

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติเห็นชอบให้ปรับค่าเอฟทีงวดเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม 2560 ที่ -24.77 สตางค์ต่อหน่วย เพิ่มขึ้นจากงวดที่แล้วเดือนมกราคมถึงเมษายน 2560 เท่ากับ 12.52 สตางค์ต่อหน่วย เพื่อสะท้อนภาระต้นทุนที่ปรับสูงขึ้น

Read more: กกพ.ปรับค่าเอฟทีเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 2 ปี 12.52 สตางค์ต่อหน่วย

กฟผ. ขอขอบคุณชาวแม่เมาะ ร่วมแสดงความคิดเห็น ค.2 โรงไฟฟ้าทดแทนฯ

19 06 60 1

ชาวแม่เมาะและทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.2) โครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7   กำลังการผลิต 655 เมกะวัตต์ ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ ครบทั้ง 7 กลุ่มย่อย ครอบคลุมพื้นที่ 5 ตำบลในอำเภอแม่เมาะ โดยมีชาวแม่เมาะเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น จำนวน 691 คน ใน 7 แห่ง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานราชการ ระหว่างวันที่ 13-16 มิถุนายน 2560 ดำเนินการโดยบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะบริษัทที่ปรึกษาการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA)จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย

Read more: กฟผ. ขอขอบคุณชาวแม่เมาะ ร่วมแสดงความคิดเห็น ค.2 โรงไฟฟ้าทดแทนฯ

กฟผ. กรมชลฯ ร่วมลงนาม สูบน้ำกิ่วลมเพื่อโรงไฟฟ้าแม่เมาะและชุมชน ฉบับที่ 4

19 07 60 6

กฟผ.แม่เมาะ และกรมชลประทาน ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ การสูบน้ำตามโครงการนำน้ำกิ่วลมไปใช้ประโยชน์สำหรับโรงไฟฟ้าแม่เมาะและชุมชน ฉบับที่ 4

Read more: กฟผ. กรมชลฯ ร่วมลงนาม สูบน้ำกิ่วลมเพื่อโรงไฟฟ้าแม่เมาะและชุมชน ฉบับที่ 4

กฟผ. คว้ารางวัลการส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงานทดแทน จากเวที Thailand Energy Awards 2017

05 07 60 3

      กฟผ. ได้รับรางวัลดีเด่น ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประเภทสมาคม องค์กร หน่วยงาน (ภาครัฐ) จากการพิจารณาของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในการประกวด Thailand Energy Awards 2017

      กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน แจ้งผลการประกวดรางวัล Thailand Energy Awards 2017 ซึ่งผลการตัดสินปรากฏว่า กฟผ. ได้รับรางวัลดีเด่น ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประเภทสมาคม องค์กร หน่วยงาน (ภาครัฐ) โดยจะมีพิธีมอบรางวัลในโอกาสต่อไป

      สำหรับการประกวด Thailand Energy Awards จัดขึ้นเพื่อชื่นชมยกย่องผู้ที่มีผลงานดีเด่นและมีส่วนส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน อันจะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรต่างๆ ทั้งยังกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ และยังมีการคัดเลือกผู้ชนะการประกวดเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดในระดับอาเซียน          

การประกวดออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านพลังงานทดแทน ด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้านบุคลากร ด้านพลังงานสร้างสรรค์ และด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ซึ่งมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น จำนวน 262 ราย