กฟผ.แม่เมาะ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ อ.แม่เมาะ

  

แวดลอม1

นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินการและพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานราชการระดับจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่เมาะ กำนัน และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ อ.แม่เมาะ โดยมีนายบรรพต ธีระวาส ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ รายงานผลการปฏิบัติการด้านแรงสั่นสะเทือน เพื่อป้องกันผลกระทบต่อภาพเขียนสีดอยผาตูบ          

โดย กฟผ.แม่เมาะ ได้ปฏิบัติตามมาตรการของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่อย่างเคร่งครัด ทั้งการกำหนดปริมาณการใช้วัตถุระเบิด การติดตั้งสถานีตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าการศึกษาแหล่งโบราณคดีถ้ำช้างเผือกและภาพเขียนสี ในพื้นที่ อ.แม่เมาะ ซึ่งขณะนี้ กฟผ.แม่เมาะ ได้ประสานขอความร่วมมือจากกรมป่าไม้และกรมศิลปากร เพื่อดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณดังกล่าวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน นอกจากนี้ กฟผ.แม่เมาะ ยังได้รายงานความคืบหน้าการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำแม่เมาะ การจัดทำโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำห้วยคิงตอนบน ตลอดจนการจัดทำกระบวนการรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.1) โครงการขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7 ณ ห้องอาลัมภางค์ (ห้องประชุม 1) ศาลากลางจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559  

แวดลอม2