กฟผ.แม่เมาะ จัดประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานในปี 2560

งบประมาณ 1 งบประมาณ 2
   

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ จัดประชุมชี้แจงข้อกำหนด เงื่อนไข และขั้นตอนในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ตามโครงการพัฒนาตำบลแบบมีส่วนร่วมเขตพื้นที่  อ.แม่เมาะ แก่กำนันและผู้ใหญ่บ้านจาก 44 หมู่บ้าน 5 ตำบล ใน อ.แม่เมาะ รวมทั้งผู้แทนกองจิตอาสา กฟผ. แม่เมาะ ณ ห้องประชุมสื่อสารองค์การและชุมชนสัมพันธ์ 1 โดยที่ประชุมชี้แจงว่าการขอรับการสนับสนุนงบประมาณต้องเป็นโครงการเพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสาธารณะประโยชน์ภายในหมู่บ้าน ที่ผ่านการประชาคมจากสมาชิกชุมชน ซึ่งไม่ซ้ำซ้อนกับการขออนุมัติจากหน่วยงานอื่น และต้องจัดทำให้แล้วเสร็จตามแผน พร้อมผ่านการตรวจรับงานจากคณะกรรมการไตรภาคี ก่อนการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่ง กฟผ.แม่เมาะ จะจัดให้มีการชี้แจงแก่ชุมชนในพื้นที่ จนครบทั้ง 5 ตำบล ภายในเดือนธันวาคม 2559