Category: กำหนดจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ค.1 โครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7
Files:
docx.png1.1 กำหนดการประชุม HOT
pdf.png1.2 แผนที่จัดประชุม HOT
pdf.png1.3 เอกสารประกอบการประชุม HOT
docx.png1.4 ช่องทางการศึกษาเอกสารล่วงหน้า HOT
pdf.png1.5 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้แสดงความคิดเห็นด้วยวาจา HOT
docx.png1.6 ใบตอบรับเข้าร่วมการประชุม HOT