กฟผ.เปิดรับสมัครงานปี 2560 เริ่ม 16 –31 มกราคม ที่จะถึงนี้

กฟผ.เตรียมเปิดรับสมัครงานประจำปี 2560 เริ่มรับสมัครตั้งแต่ 16 31 ม.. 60 พร้อมกำหนดวันสอบข้อเขียน 2 เม.. ย้ำขั้นตอนโปร่งใส อย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างช่วยเข้าทำงานกับ กฟผ.ได้

นายศุภชัย ศุภกำเนิด ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แจ้งว่าปี 2560 จะมีการเปิดรับสมัครงาน อัตราทั่วไปและอัตราภูมิภาค ผ่านทางทางเว็บไซต์ กฟผ. http://www.egat.co.th ผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดตำแหน่ง คุณวุฒิ และสาขาวิชา ได้ทางเว็บไซต์ กฟผ. ในวันที่ 11 มกราคม 2560 และสามารถสมัครได้ในระหว่างวันที่ 16 - 31 มกราคม 2560 โดยสามารถเลือกสมัครอัตราทั่วไปหรืออัตราภูมิภาคได้เพียงอัตราเดียวเท่านั้น

สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัคร มีดังนี้ ระดับคุณวุฒิ ปวช. ปวส. อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร ระดับคุณวุฒิปริญญาตรี อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร และระดับคุณวุฒิปริญญาโท อายุไม่เกิน 32 ปี บริบูรณ์ในวันที่สมัคร โดยระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ต้องมีคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 มีอายุไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันที่สมัคร และเป็นแบบส่วนบุคคล (Personal) เท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น จะต้องชำระเงินค่าสมัครจำนวน 300 บาท (ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจำนวน 270 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคาร จำนวน 30 บาท) เฉพาะเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยผู้สมัครจะมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบข้อเขียนก็ต่อเมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ กฟผ. จะไม่คืนเงินค่าสมัครสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบข้อเขียน ในวันที่ 24 มีนาคม 2560 อนึ่ง กฟผ. กำหนดทดสอบข้อเขียนในวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560 โดยผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบข้อเขียน หากไม่เข้ารับการทดสอบ จะไม่มีสิทธิ์สมัครงานกับ กฟผ. เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันทดสอบ

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล กฟผ. ย้ำว่าการสรรหาบุคลากรของ กฟผ. เป็นกระบวนการที่มีการดำเนินการอย่างโปร่งใสเป็นระบบ โปรดอย่าหลงเชื่อการแอบอ้างของบุคคล หรือเอกสารใดๆ ว่าจะช่วยให้เข้าทำงาน กฟผ.ได้ และขอแจ้งให้ทราบว่า กฟผ. และเจ้าหน้าที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลเพื่อจัดทำข้อสอบ หรือจำหน่ายแนวข้อสอบ การทดสอบของ กฟผ. ดำเนินการโดยสถาบันภายนอกทั้งหมด ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ ประกาศรับสมัครงานทางเว็บไซต์ กฟผ. www.egat.co.th”