อ่างแม่ขามน้ำเพิ่ม 16 ล้าน ลบ.ม. เพียงพอให้ชุมชนใช้และผลิตไฟฟ้า

11 01 60 4

กฟผ.แม่เมาะ ผันน้ำจากเขื่อนกิ่วลมมาอ่างแม่ขามครบ 16 ล้าน ลบ.ม. ผู้บริหารร่วมกดปุ่มหยุดเดินเครื่องสูบน้ำ โดยปริมาณน้ำในอ่างแม่ขามเพิ่มขึ้นจาก 9.1619 ล้าน ลบ.ม. เป็น 25.7685 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 71 ของความจุอ่าง เพียงพอสำหรับให้ชุมชนได้ใช้อุปโภคบริโภค กิจกรรมการเกษตรและเพิ่มความมั่นคงในระบบผลิตไฟฟ้า

 

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ณ สถานีสูบน้ำกิ่วลม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง นายอมรพันธ์ ลีลาภรณ์  ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 นายฤทัย พัชรานุรักษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมาพร้อมด้วยผู้บริหารทั้ง 2 หน่วยงาน ร่วมกดปุ่มหยุดเดินเครื่องสูบน้ำ เพื่อปิดโครงการผันน้ำจากเขื่อนกิ่วลมมาอ่างเก็บน้ำแม่ขาม โดยมีนายอดิศักดิ์ กิจเจริญธนารักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กล่าวรายงานสรุปโครงการ

นายอดิศักดิ์ กิจเจริญธนารักษ์กล่าวว่า ปัญหาภัยแล้งในปี 2559 น้ำในอ่างเก็บน้ำของ กฟผ.แม่เมาะ มีปริมาณลดลงส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของชุมชนในพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำ โดยน้ำที่ผันมาจากเขื่อนกิ่วลมจะช่วยให้ชุมชนในอำเภอแม่เมาะได้ใช้อุปโภคบริโภค ใช้ในกิจกรรมการประมงและเกษตรกรรมในพื้นที่ อีกทั้งยังช่วยรักษาระบบนิเวศท้ายน้ำลุ่มน้ำจางและช่วยเสริมความมั่นคงในระบบผลิตไฟฟ้า  เนื่องจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะต้องใช้น้ำดิบจากอ่างแม่ขามและแม่จางในการผลิตกระแสไฟฟ้า เดือนละ 6 ล้าน ลบ.ม.  น้ำที่ผันจากเขื่อนกิ่วลมจำนวน 16  ล้าน ลบ.ม. ช่วยเติมน้ำในอ่างแม่ขามจากเดิม 9.1619 ล้าน ลบ.ม. เพิ่มเป็น 25.7685 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 71 ของน้ำที่มีอยู่ในอ่าง ซึ่งเพียงพอสำหรับใช้ในกิจกรรมของชุมชนและผลิตไฟฟ้าจนถึงฤดูฝนปี 2560 อย่างไรก็ตาม น้ำถือเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญในการดำรงชีวิต การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและช่วยกันประหยัดจะทำให้เรามีน้ำใช้อย่างเพียงพอในอนาคต

กฟผ.แม่เมาะ ได้รับจากอนุญาตจากกรมชลประทานให้ผันน้ำจากเขื่อนกิ่วลม อ.เมือง จ.ลำปาง โดยวิธีการสูบน้ำที่ล้นจากระดับกักเก็บที่ 282 ม.รทก. จำนวน 16 ล้าน ลบ.ม. จากสถานีสูบน้ำกิ่วลมไปยังอ่างเก็บน้ำแม่ขามอ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ระยะทาง 29.7 กิโลเมตร ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2559 ถึง วันที่ 27 ธันวาคม 2559  โดยปัจจุบันน้ำในอ่างแม่ขามมีปริมาณร้อยละ 71 ของความจุอ่าง ซึ่งเพียงพอสำหรับใช้ในกิจกรรมของชุมชนและกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าจนถึงฤดูฝนปี 2560

11 01 60 5

11 01 60 6

11 01 60 7