โครงการคนหัวใจช่าง (เชื่อม) รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ฝึกฝนทักษะอาชีพพร้อมปฏิบัติจริง โดยผู้เชี่ยวชาญงานช่าง

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ เปิดรับสมัครผู้สนใจฝึกทักษะอาชีพช่างเชื่อม เข้าร่วมโครงการ “คนหัวใจช่าง (เชื่อม)” ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 10 มีนาคม 2560 ณ แผนกส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนชุมชน ที่ทำการสื่อสารองค์การและชุมชนสัมพันธ์ กฟผ.แม่เมาะ ตั้งแต่เวลา 08.000 16.00 น.

คุณสมบัติ

- เพศชาย สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง

- อายุ 18-40 ปี

- ภูมิลำเนาอยู่ใน อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง        

- จบการศึกษาระดับ ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

หลักฐานการสมัคร

- รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด

- สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด

สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมสอบใบประกอบวิชาชีพช่างเชื่อมเป็นใบเบิกทางการทำงานในอนาคต

          กำหนดสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 คน ในช่วงกลางเดือนมีนาคม และเริ่มเข้ารับการอบรมในเดือนเมษายน – กรกฎาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 054-256073 หรือ Facebook Fanpage : กฟผ.แม่เมาะ