กฟผ.แม่เมาะ เดินหน้าชี้แจงข้อมูลการขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าทดแทน ต.บ้านดง

22 02 60 1

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหัวฝาย ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ นำโดย ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และนางนพณภัสสร ถาวรอธิวาสน์ หัวหน้ากองชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้สูงอายุ ต.บ้านดง ที่สมาคมพัฒนาแม่เมาะ องค์กรพัฒนาเอกชนภายใต้การสนับสนุนงบประมาณของ กฟผ. จัดขึ้นเพื่อพบปะ แถลงผลการดำเนินงาน และตอบข้อสงสัยกับชุมชน

22 02 60 2

ในโอกาสนี้ผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ ได้ชี้แจงข้อมูลการสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7  และการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ค.1 เพื่อขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนตลอดจนตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการดำเนินงานของ กฟผ.แม่เมาะ อาทิ ความคืบหน้าในการอพยพราษฎร และการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ทำให้ผู้สูงอายุมีความเข้าใจมากขึ้นในประเด็นต่างๆ และยินดีสนับสนุนให้ กฟผ.แม่เมาะ เดินหน้าสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนเพื่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศชาติต่อไป