คุณภาพอากาศแม่เมาะ เดือนมกราคม 60 ผลการตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

22 02 60 3

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ  เดือนมกราคม2560 ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของ กฟผ.จำนวน 11 สถานี  โดยผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP), ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2 ), ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2 ) และผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) จำนวน 4 สถานี พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

สำหรับดัชนีคุณภาพอากาศ (ค่า AQI) บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานและพื้นที่ชุมชนอยู่ในเกณฑ์ ดี-ปานกลาง มีฝุ่นขนาดเล็ก ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพส่วนบริเวณพื้นที่บ้านพักผู้ปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ ดี ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ