กฟผ.แม่เมาะ สนับสนุนกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน

22 02 60 7

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมอำเภอแม่เมาะ ที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะจ.ลำปาง นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง นายอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานเปิดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน อำเภอแม่เมาะ ประจำปี 2560 เพื่อหารือร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ตำรวจ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบูรณาการเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ในการนี้ นางนพณภัสสร ถาวรอธิวาสน์ หัวหน้ากองชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ มอบงบประมาณ จำนวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการและจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ อ.แม่เมาะ

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมอำเภอแม่เมาะ ที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ         จ.ลำปาง นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง นายอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานเปิดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน อำเภอแม่เมาะ ประจำปี 2560 เพื่อหารือร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ตำรวจ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบูรณาการเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ในการนี้ นางนพณภัสสร ถาวรอธิวาสน์ หัวหน้ากองชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ           การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ มอบงบประมาณ จำนวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการและจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ อ.แม่เมาะ