กระตุ้นต่อมคิด สนุกเรียนรู้ เรื่องพลังงาน

01 03 60 1

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ โดยแผนกส่งเสริมกิจกรรมชุมชน กองชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จัดโครงการให้ความรู้คุณค่าไฟฟ้าไทย ประจำปี 2560 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงาน

ได้แก่ เรื่องการกำเนิดไฟฟ้า  แหล่งพลังงานไฟฟ้า และระบบของโรงไฟฟ้า พร้อมชี้แจงข้อมูลการขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 แก่นักเรียน ใน อ.แม่เมาะ จำนวน 4 รุ่น ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานและสอดแทรกความรู้ ได้แก่ การรับชมวิดีทัศน์ในหัวข้อ “ประวัติไฟฟ้าไทย ความยิ่งใหญ่ของแผ่นดิน” และ “เส้นทางพลังงาน อยู่ในมือคุณ”, เกมส์ Energy Together พร้อมการบรรยายและตอบปัญหาจากวิทยากร กฟผ.แม่เมาะ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรู้คุณค่าของพลังงานไฟฟ้า และเป็นสื่อกลางความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ถ่ายทอดต่อไปยังครอบครัวและชุมชนต่อไป สำหรับรุ่นที่ 1 มีนักเรียนจากโรงเรียนแม่เมาะวิทยาและอนุบาลแม่เมาะ เข้าร่วมจำนวนกว่า 200 คน โดยมี นายโอภาส จริยภูมิ ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ พร้อมด้วย คณะครูจากโรงเรียนแม่เมาะวิทยาและอนุบาลแม่เมาะ เข้าร่วม

01 03 60 2