กฟผ.แม่เมาะ ร่วมมือราชภัฏลำปางวิจัยพัฒนาการแข่งขันทางธุรกิจของกลุ่มอาชีพ อ.แม่เมาะ

01 03 60 4

มื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.ลำปาง  นายธานี  วงศ์พลกานันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-สื่อสารองค์การและชุมชนสัมพันธ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมกับ รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู, รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และนายชุมพล มูลวรรณ์ เกษตรอำเภอแม่เมาะ จ.ลำปาง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานและความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของ อ.แม่เมาะ ในด้านงานวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญต่างๆ ส่งเสริมธุรกิจให้สามารถเติบโตได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มอาชีพ อ.แม่เมาะ สามารถพัฒนา ปรับตัวและมีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดระดับประเทศได้