สำรวจความปลอดภัยพื้นที่ทำงานแผนกประชาสัมพันธ์และแผนกสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

08 03 60 4

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 นายชัยพร ไพฑูรย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-1  ในฐานะผู้แทนฝ่ายบริหารในคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน(คปอส-ฟม.) นำคณะกรรมการผู้แทนฝ่ายบริหารและฝ่ายลูกจ้างเข้าสำรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงานบริเวณพื้นที่ทำงานแผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ และแผนกสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยมีนางนันทกานต์ วาเล็กบุตร หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ และ นางสาวเพียงเดือน ขำสีเมฆ หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ให้การต้อนรับและนำสำรวจพื้นที่ จากนั้นคณะฯ ได้ประชุมสรุปผลการสำรวจพื้นที่ ณ ห้อง 137 อาคารบริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยมีนายอดิศักดิ์ กิจเจริญธนารักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นประธาน