ซ้อมระงับเหตุฉุกเฉินสถานีบริการน้ำมัน กฟผ.แม่เมาะ เตรียมพร้อมรับสถานการณ์จริง

25 04 60 5

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 แผนกเชื้อเพลิงหล่อลื่นและสารเคมี กองพัสดุและจัดหาโรงไฟฟ้าแม่เมาะจัดซ้อมแผนฉุกเฉินระงับเหตุเพลิงไหม้บริเวณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ศูนย์บริการกลาง กฟผ.แม่เมาะ ซึ่งเป็นการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 2

25 04 60 6

โดยสมมุติเหตุการณ์เพลิงไหม้รถยนต์ กฟผ.ขณะจอดเติมน้ำมัน จากนั้นผู้ปฏิบัติงานประจำหน่วยงานเข้าระงับเหตุแต่ไม่สามารถควบคุมเพลิงได้จึงได้ขอรับการสนับสนุนทีมดับเพลิงจากแผนกรักษาความปลอดภัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะเข้าระงับเหตุ โดยมีนายภูลสิริ สิริภูล หัวหน้ากองพัสดุและจัดหาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ทำหน้าที่ผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉิน หลังการฝึกซ้อมวิศวกรควบคุมความปลอดภัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ การกำหนดสถานที่ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินและจุดจอดรถพยาบาลให้อยู่ห่างจากสถานีบริการน้ำมันในระยะที่ปลอดภัย การปฏิบัติตามขั้นตอนการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินของผู้ปฏิบัติงานประจำหน่วยงานจะต้องทำให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามขั้นตอน รวมทั้งการติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงานที่จะต้องทำให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น โดยการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ฝึกปฏิบัติจริง และเป็นการซักซ้อมความพร้อมของอุปกรณ์เครื่องมือ ตลอดจนการติดต่อสื่อสารและการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้จริงเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้