กฟผ.เปิดรับสมัครผู้พิการเข้าร่วมงาน 20 อัตรา

25 04 60 10

กฟผ.เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีความพิการประเภท 3 (ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย) เข้าร่วมงาน จำนวน 20 อัตรา เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 24 เมษายน 9 พฤษภาคม 2560   

 

กฟผ. เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าทำงาน และบรรจุเป็นพนักงานจำนวน 20 อัตรา โดยมีคุณสมบัติดังนี้ เป็นกลุ่มผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย (ประเภทที่ 3) ที่มีสมุดประจำตัวคนพิการ หรือบัตรประจำตัวคนพิการที่ยังไม่หมดอายุ หรือเอกสารรับรองความพิการซึ่งรับรองโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาลเอกชนที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกำหนด มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันสมัคร ไม่มีคุณบัติและลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยบุคคล ต้องไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี และสำเร็จการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา ที่กำหนด ตามประกาศ

ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 ตำแหน่ง และ 1 หน่วยงานเท่านั้น โดยจะต้องมีเงื่อนไขสอดคล้องกับข้อกำหนดของลักษณะงานที่กำหนดไว้ในตำแหน่งนั้นๆ ด้วย

ผู้สมัครจะต้องเตรียมหลักฐานประกอบการสมัครงานดังนี้ 1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และแว่นตาสีเข้ม ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา หรือ ใบระเบียน ที่ระบุชื่อ คุณวุฒิ สาขาวิชา หรือใบรับรองการศึกษาที่ระบุชื่อ คุณวุฒิ สาขาวิชา 3. สำเนาสมุดประจำตัวคนพิการ หรือบัตรประจำตัวคนพิการที่ยังไม่หมดอายุ หรือเอกสารรับรองความพิการซึ่งรับรองโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาลเอกชนที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกำหนด 4. สำเนาใบประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ผู้สมัครตำแหน่งวิศวกร คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ในสาขาวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด (วิศวกรรมไฟฟ้า โยธา เครื่องกล เหมืองแร่ อุตสาหการ เคมี และสิ่งแวดล้อม) ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎกระทรวงมหาดไทย และหากไม่มีใบประกอบวิชาชีพดังกล่าวในวันสมัคร จะต้องนำมายื่นภายใน 1 ปี นับแต่วันที่เริ่มทดลองงาน มิเช่นนั้น กฟผ. จะเลิกจ้าง และ 5. สำเนาทะเบียนบ้านตนเอง

สำหรับการสมัคร ผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ของ กฟผ. ที่ www.egat.co.th โดยมีกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 24 เมษายน เวลา 10.00 น. จนถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.00 น. และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบข้อเขียนในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ผ่านทางเว็บไซต์