กฟผ. จะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ค.1) โครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4 - 7 ในวันที่ 29 เมษายนนี้

25 04 60 11

กฟผ.จะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Scoping หรือ ค.1) โครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4 7 เพื่อจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาพ (EHIA) ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 เวลา 08.0012.00 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ในฐานะโฆษก กฟผ. เปิดเผยว่า การจัดทำรายงาน EHIA ของโครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 47 จ.ลำปาง ซึ่งเคยได้รับความเห็นชอบแล้วในกำลังการผลิต 600 เมกะวัตต์นั้น และต้องมาจัดทำขึ้นใหม่ในครั้งนี้ เนื่องจากผลการคำนวณทางด้านเทคนิค และการประกวดราคาได้โรงไฟฟ้าขนาดกำลังผลิต 655 เมกะวัตต์ซึ่งสูงกว่ากำลังผลิตเดิม และเป็นเครื่องผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อมดีขึ้น ซึ่งกำลังผลิตติดตั้งที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทำให้ กฟผ. ต้องมีการจัดทำรายงาน EHIA ใหม่ให้ครอบคลุมกำลังผลิตที่เพิ่มมากขึ้น

สำหรับขั้นตอนก่อนจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ทางบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาในการจัดทำรายงาน EHIA โครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4 - 7 ได้ดำเนินการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายภาคประชาชน ผู้นำชุมชนในพื้นที่โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบและพิจารณา EHIA หน่วยงานราชการระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล หน่วยงานด้านสาธารณสุข และการแพทย์ กลุ่มองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน สถานศึกษา ศาสนสถาน นักวิชาการอิสระ สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป เพื่อบอกกล่าวและให้ความรู้ในเบื้องต้น ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น แผ่นพับให้ความรู้ สถานีวิทยุชุมชน หนังสือพิมพ์ ป้ายประกาศ โครงการ กฟผ.แม่เมาะ เคาะประตูบ้าน (EGAT knocks door) และทาง Social Media  

เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม และการรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง กฟผ. ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมในเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อกำหนดขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.1) และดาวน์โหลดข้อมูลก่อนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ www.egat.co.th           

ทั้งนี้ทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นต่อร่างฉบับนี้ได้ โดยส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะไปที่

1. บริการธุรกิจตอบรับทางไปรษณีย์

2. ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ (E-Mail) : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. คุณวีณิฐฐา วรเกียรติธนากร และคุณรัตติยา งามประดิษฐ์ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด 151 อาคารทีม ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

4. โทรศัพท์ 0 2509 - 9000 กด 3201 - 5 ต่อ 104, 106

5. โทรสาร 0 - 2509 9109

ภายใน 15 วัน (14 พฤษภาคม 2560) นับจากวันจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ซึ่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่จะดำเนินการต่อไป